Regeling loondagen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 14-02-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 3 februari 2004, nr. SV/F&W/04/5689, houdende verduidelijking van het begrip dagen waarover de werknemer loon heeft genoten als bedoeld in artikel 9 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9, tiende lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Zo nodig in afwijking van het eerste lid wordt bij dezelfde werkgever een dag slechts eenmaal in aanmerking genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 februari 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina