Mandaatbesluit Novem ozonlaagafbrekende stoffen voor 2004

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 15-02-2004 t/m 30-04-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 januari 2004, nr. KVI20034003362, houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PbEG L 244) en het Montreal Protocol (Mandaatbesluit Novem ozonlaagafbrekende stoffen voor 2004)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 16 van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap Novem;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van de Nederlandse organisatie voor energie en milieu van 10 december 2003, kenmerk 03/920/JP/0223;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Verordening 2037/2000: Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (PbEG L 244);

 • b. Montreal Protocol: Protocol van Montreal van 1987 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, zoals laatstelijk gewijzigd en aangepast;

 • c. Novem: Nederlandse organisatie voor energie en milieu.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

De directeur van Novem:

 • a. wordt gemandateerd tot het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van Verordening 2037/2000 en het Montreal Protocol voor het jaar 2004;

 • b. kan zijn bevoegdheid, bedoeld in onderdeel a, ondermandateren overeenkomstig het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap Novem.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

Tot de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, behoren in elk geval:

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Het hoofd van de stafafdeling Juridische Zaken van Novem wordt gemandateerd tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten die ter uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, worden genomen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

 • 1 De directeur Novem ondertekent bescheiden of besluiten, die verband houden met de aan hem gemandateerde werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, als volgt:

  De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:

  de directeur Novem,

  gevolgd door handtekening en naam.

 • 2 Indien de directeur Novem toepassing geeft aan artikel 2, aanhef en onder b, luidt de ondertekening van bescheiden of besluiten, die verband houden met de uitvoering van de aan hem gemandateerde werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, als volgt:

  De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:

  de directeur Novem,

  o.l.,

  gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 4 luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

het hoofd van de stafafdeling Juridische Zaken van Novem,

gevolgd door handtekening en naam.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Novem ozonlaagafbrekende stoffen voor 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 januari 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina