Regeling Adviescommissie bezwaar HGIS-Cultuurprogramma

[Regeling vervallen per 03-12-2015.]
Geldend van 06-02-2004 t/m 02-12-2015

Regeling van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 27 januari 2004, nr. DJZ/BR-1009/2003, houdende instelling van de Adviescommissie bezwaar HGIS-Cultuurprogramma (Regeling Adviescommissie bezwaar HGIS-Cultuurprogramma)

De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 03-12-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • staatssecretaris: de Staatssecretaris voor Europese Zaken;

 • commissie: de Adviescommissie bezwaar HGIS-Cultuurprogramma.

Artikel 2

[Vervallen per 03-12-2015]

 • 1 Er is een Adviescommissie bezwaar HGIS-Cultuurprogramma.

 • 2 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vier andere leden.

 • 3 De commissie is belast met het horen van belanghebbenden en het adviseren van de staatssecretaris ten behoeve van beslissingen op bezwaar met betrekking tot het HGIS-Cultuurprogramma.

Artikel 3

[Vervallen per 03-12-2015]

 • 1 De staatssecretaris benoemt de voorzitter en de andere leden van de commissie voor een door de staatssecretaris te bepalen termijn.

 • 2 De voorzitter is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken onderscheidenlijk de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 3 De andere leden worden in gelijke mate benoemd uit functionarissen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken onderscheidenlijk de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 4 Schorsing of ontslag van de voorzitter en de andere leden wordt door de staatssecretaris verleend:

  • a. op verzoek van de betrokkene,

  • b. wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid,

  • c. op andere zwaarwegende gronden.

 • 5 De benoemingstermijn van de andere leden, bedoeld in het eerste lid, eindigt van rechtswege op het moment dat het desbetreffende lid niet langer werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken onderscheidenlijk de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 4

[Vervallen per 03-12-2015]

 • 1 De commissie heeft een secretariaat. Het secretariaat staat onder leiding van een ambtelijk secretaris.

 • 2 Aan het secretariaat kunnen andere medewerkers worden toegevoegd.

 • 3 De ambtelijk secretaris en de andere medewerkers zijn geen lid van de commissie. Zij worden in gelijke mate benoemd uit functionarissen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken onderscheidenlijk de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 4 De staatssecretaris benoemt, bevordert, schorst en ontslaat, na overleg met de voorzitter van de commissie de ambtelijk secretaris en de andere medewerkers.

Artikel 5

[Vervallen per 03-12-2015]

 • 1 De ambtelijk secretaris deelt de voorbereiding van het advies, bedoeld in artikel 2, derde lid, toe aan de commissie in de samenstelling van de voorzitter en ten hoogste twee andere leden. De andere leden worden in gelijke mate aangewezen uit functionarissen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken onderscheidenlijk de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 2 De ambtelijk secretaris wijst telkens bij roulatie een medewerker van het secretariaat als secretaris van de commissie aan.

 • 3 Indien de zaak daarvoor naar het oordeel van de commissie in aanmerking komt, geschiedt het horen door de voorzitter.

 • 4 De commissie kan deskundigen oproepen.

 • 5 De commissie stelt haar advies vast bij meerderheid van stemmen van de betrokken leden. De voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekenen het advies.

Artikel 6

[Vervallen per 03-12-2015]

 • 1 De commissie heeft toegang tot alle stukken met betrekking tot de aan haar voorgelegde bezwaarschriften.

 • 2 De functionarissen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken onderscheidenlijk de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschaffen de commissie de door haar met het oog op de uitoefening van haar taak verlangde inlichtingen.

Artikel 7

[Vervallen per 03-12-2015]

De commissie regelt haar werkwijze en stelt de staatssecretaris daarvan in kennis.

Artikel 8

[Vervallen per 03-12-2015]

Deze regeling is niet van toepassing op bezwaarschriften ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 9

[Vervallen per 03-12-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 03-12-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Adviescommissie bezwaar HGIS-Cultuurprogramma.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken

A. Nicolaï

Terug naar begin van de pagina