Regeling bepalingen verplichte meldingssystemen voor schepen ‘In Groenlandse Wateren’ en ‘Ter hoogte van Ushant’

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 06-02-2004 t/m 31-12-2004

Regeling houdende bepalingen betreffende de verplichte meldingssystemen voor schepen ‘In Groenlandse Wateren’ en ‘Ter hoogte van Ushant’

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Toerisme en Transport van Aruba;

Gelet op artikel 158a van het Schepenbesluit;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Met betrekking tot het verplichte meldingssysteem voor schepen ‘In Groenlandse Wateren’, dat op 20 mei 2002 door de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is aangenomen (Resolutie MSC.126(75)) en met ingang van 1 december 2002 in werking is getreden, worden de voorschriften gesteld als aangegeven in de bij dit artikel behorende bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Met betrekking tot het verplichte meldingssysteem voor schepen ‘Ter hoogte van Ushant’, dat op 20 mei 2002 door de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie is aangenomen (Resolutie MSC.127(75)) en met ingang van 1 mei 2003 in werking is getreden, worden de voorschriften gesteld als aangegeven in de bij dit artikel behorende bijlage.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die in Nederland ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag, in de Nederlandse Antillen bij het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken en in Aruba bij de Directie Scheepvaart.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Bijlage 1. behorende bij artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag, het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken op de Nederlandse Antillen en de Directie Scheepvaart op Aruba.]

Bijlage 2. behorende bij artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag, het Departement Scheepvaart en Maritieme Zaken op de Nederlandse Antillen en de Directie Scheepvaart op Aruba.]

Terug naar begin van de pagina