Beleidsregels financieel maatregelenbeleid IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en WWIK

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 02-07-2006 t/m 31-12-2009

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 januari 2004, nr. W&B/SFI/04/3178 tot wijziging van Vaststelling Beleidsregels financieel maatregelenbeleid IOAW, IOAZ en Bbz 2004

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Artikel 2. Tekortkomingen van bijzondere aard

[Vervallen per 01-01-2010]

De minister kan tekortkomingen aanmerken als tekortkomingen van bijzondere aard, als er buitengewone omstandigheden aanwezig zijn die maken dat een daardoor veroorzaakte tekortkoming burgemeester en wethouders niet kan worden toegerekend.

Artikel 3. Voldoende inspanning

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 In het in het eerste lid bedoelde verzoek lichten burgemeester en wethouders toe dat de activiteiten een integraal karakter hebben gehad en hebben geleid tot een structurele opheffing van tekortkomingen.

 • 3 Bij het in eerste lid bedoelde verzoek tonen burgemeester en wethouders op basis van verantwoordingsinformatie aan, dat de activiteiten hebben geleid tot een structurele opheffing van de tekortkomingen en dat deze tekortkomingen niet langer hebben geduurd dan een periode van zes maanden.

 • 4 De periode waarover de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid wordt toegepast, bedraagt ten hoogste zes maanden.

 • 5 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid wordt niet toegepast binnen een periode van drie jaar, te rekenen vanaf het vergoedingsjaar waarover eerder toepassing is gegeven aan het zelfstandig beroep of aan een verbetertraject.

 • 6 De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid wordt niet toegepast, indien de tekortkoming voortkomt uit een bewuste beslissing van het college van burgemeester en wethouders tot een uitvoering in strijd met de IOAW, IOAZ, Bbz 2004 of WWIK.

Artikel 4. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Bij de vaststelling over het vergoedingsjaar 2003 wordt beslist met toepassing van:

  • a. de Beleidsregels financieel maatregelenbeleid Abw, IOAW en IOAZ en;

  • b. de Beleidsregels verbetertraject en zelfstandig beroep, zoals deze luidden op 31 december 2003.

 • 2 Artikel 4, eerste lid, van de Beleidsregels verbetertraject en zelfstandig beroep is niet van toepassing op verbetertrajecten waarvan de einddatum in de door de minister afgegeven beschikking ligt op 31 december 2003.

Artikel 5. Inwerkingtredingsbepaling

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst, en werken terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels financieel maatregelenbeleid IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en WWIK.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 januari 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina