Besluit tabaksautomaten

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 18-01-2014 t/m 31-12-2015

Besluit van 26 januari 2004, houdende uitvoering van artikel 9, vierde lid, van de Tabakswet (Besluit tabaksautomaten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 februari 2003, kenmerk POG/GB 2.358.163;

Gelet op artikel 9, vierde lid, van de Tabakswet;

De Raad van State gehoord (advies van 6 juni 2003, nummer W13.03.0074/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 januari 2004, POG/GB 2.391.699;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten aan particulieren te verstrekken via een tabaksautomaat.

  • 2 Het in het eerste lid bepaalde verbod geldt niet, indien het verstrekken van tabaksproducten geschiedt via een tabaksautomaat die standaard vergrendeld is en voor het uitvoeren van een verkooptransactie slechts ontgrendeld kan worden door of ten behoeve van personen van 18 jaar of ouder.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Tabaksautomaten bevinden zich niet in de buitenlucht.

  • 2 Tabaksautomaten bevinden zich in het zicht van degene voor wiens rekening en risico de automaat werkt of van zijn personeel, dan wel van de exploitant van de inrichting waar de automaat zich bevindt of van zijn personeel.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de vierde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 januari 2004

Beatrix

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven negentiende februari 2004

Minister

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina