Mandaatbesluit LNV dienst Regelingen

[Regeling vervallen per 01-10-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-09-2004.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 14-09-2004

Mandaatbesluit LNV dienst Regelingen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2004]

De hoofddirecteur en de directeur externe en interne aangelegenheden van Dienst Regelingen i.o. zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. beslissingen op bezwaarschriften, voorzover:

  • het besluit geschiedt overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften dan wel over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift geen advies is ingewonnen van de Commissie voor de bezwaarschriften,

  • het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;

 • b. de beslissing tot verdaging van een beslissing op een ingediend bezwaarschrift;

 • c. besluiten waarbij de betrokken Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen wordt gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen op bezwaarschriften alsmede om verweerschriften en overige schrifturen (waaronder rechtsmiddelen) in te dienen bij het College van beroep voor het bedrijfsleven in verband met bij dat college ingestelde beroepen betreffende het In- en Uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980;

 • d. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;

 • e. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van beslissingen, betrekking hebbend op aan betrokkenen toekomende referentiehoeveelheden mest;

 • f. verweerschriften en andere schrifturen in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter;

 • g. het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen, waarin de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit partij was;

 • h. de afwijzing van verzoeken om schadevergoeding en de toekenning tot bedragen van ten hoogste € 5.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2004]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE HOOFDDIRECTEUR DIENST REGELINGEN i.o.,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR EXTERNE EN INTERNE AANGELEGENHEDEN DIENST REGELINGEN i.o.,’,

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina