Mandaatbesluit LNV Juridische Zaken

[Regeling vervallen per 01-05-2005.]
Geldend van 12-01-2004 t/m 30-04-2005

Mandaatbesluit LNV Juridische Zaken

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2005]

De directeur Juridische Zaken, de plaatsvervangend directeur Juridische Zaken en het hoofd Afdeling Rechtsbescherming en andere Juridische Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. besluiten op grond van de artikelen 86, 90 en 91 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

 • b. de afwijzing van verzoeken om schadevergoeding en de toekenning tot bedragen van ten hoogste € 5.000,–;

 • c. het aangaan van overeenkomsten met het Communautair Bureau voor Plantenrassen betreffende het verrichten van onderzoek of het overnemen van onderzoeksresultaten ten behoeve van het verlenen van kwekersrechten;

 • d. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

 • e. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de directie betreffende, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2005]

De teamleiders Rechtsbescherming bij de Directie Juridische Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. beslissingen op bezwaarschriften, voorzover:

  • het besluit geschiedt overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften dan wel over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift geen advies is ingewonnen van de Commissie voor de bezwaarschriften,

  • het niet betreft een gegrondverklaring van een bezwaar betreffende een subsidieverlening waarbij met het besluit tot gegrondverklaring € 20.000,– of meer wordt verleend, en

  • het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;

 • b. de beslissing tot verdaging van een beslissing op een ingediend bezwaarschrift;

 • c. besluiten waarbij de betrokken Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen wordt gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen op bezwaarschriften alsmede om verweerschriften en overige schrifturen (waaronder rechtsmiddelen) in te dienen bij het College van beroep voor het bedrijfsleven in verband met bij dat college ingestelde beroepen betreffende het In- en Uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980;

 • d. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;

 • e. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van beslissingen, betrekking hebbend op aan betrokkenen toekomende referentiehoeveelheden mest;

 • f. verweerschriften en andere schrifturen in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter;

 • g. het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen, waarin de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit partij was.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2005]

De secretaris van de Raad voor het Kwekersrecht is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. het aangaan van overeenkomsten met organisaties voor de toekenning van kwekersrechten van andere staten betreffende het verrichten van onderzoek of het overnemen van onderzoeksresultaten ten behoeve van het verlenen van kwekersrechten;

 • b. de goedkeuring van de aanpassingen in de lijst van gewassen bij overeenkomsten met het Communautair Bureau voor Plantenrassen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2005]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1 tot en met 3, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD AFDELING RECHTSBESCHERMING EN ANDERE JURIDISCHE ZAKEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE TEAMLEIDER RECHTSBESCHERMING,’;

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE SECRETARIS VAN DE RAAD VOOR HET KWEKERSRECHT,’.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2005]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 8 januari 2003, nr. TRCJZ/2002/10334 (Strct. 2003, nr. 6), houdende de machtiging aan de ambtenaren van de directie Juridische Zaken tot het beslissen en ondertekenen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 januari 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina