Subsidieregeling spoorweglawaai 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 12-12-2004 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 januari 2004, nr. LMV 2004 001353, houdende vaststelling Subsidieregeling spoorweglawaai 2004

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan voor het tijdvak van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 subsidie verstrekken voor activiteiten op het gebied van het milieubeheer, die betrekking hebben op:

 • a. afschermende maatregelen tegen spoorweglawaai;

 • b. geluidreducerende maatregelen aan de constructie van een spoorweg;

 • c. geluidwerende maatregelen tegen spoorweglawaai;

 • d. onttrekking aan de bestemming vanwege spoorweglawaai;

 • e. voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op die maatregelen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2004 voor het verlenen van subsidies bedraagt € 4.650.500.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De projecten die in het kader van de sanering van spoorweglawaai in aanmerking komen voor subsidie, als bedoeld in deze regeling zijn:

  • a. projecten waarvoor de eerder verleende subsidie wordt verhoogd en die zijn geplaatst op een vóór 1 januari 2004 in de Staatscourant bekendgemaakte lijst als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

  • b. voor wat betreft afschermende maatregelen of geluidwerende maatregelen in plaats van of in aanvulling op afschermende of geluidreducerende maatregelen: projecten die voor 1 mei 2004 worden geplaatst op een lijst als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

  • c. subsidieaanvragen voor voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op afschermende maatregelen tegen spoorweglawaai of geluidreducerende maatregelen aan de constructie van de spoorweg, welke worden getroffen ter bescherming van een verzameling van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen waarvan ten minste een van deze een hogere geluidsbelasting vanwege een spoorweg ondervindt dan 65 dB(A).

 • 2 De in het eerste lid onder a en b bedoelde projecten komen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking. Vervolgens komen de in het eerste lid onder c, bedoelde maatregelen voor subsidieverlening in aanmerking, waarbij geldt dat het eerst in aanmerking komen:

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan van het in artikel 4, tweede lid, onder a en b, bepaalde afwijken indien:

 • a. het gevolg van die afwijking is dat projecten vanuit het oogpunt van doelmatigheid en kostenbeheersing gezamenlijk uitgevoerd worden met andere werken aan de spoorweg;

 • b. dit, gelet op het belang van het voorkomen of beperken van geluidhinder, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Aanvragen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, worden voor 1 maart 2004 ingediend bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling spoorweglawaai 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 januari 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina