Vaststellingsregeling subsidieplafonds verkeerslawaai 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 12-12-2004 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 januari 2004, nr. LMV 2003 131910, houdende vaststelling subsidieplafonds verkeerslawaai 2004

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste, tweede en derde lid, van de Wet milieubeheer en de artikelen 12, vierde en vijfde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 2 De in het eerste lid bedoelde subsidieplafonds worden vastgesteld onder het voorbehoud dat zij binnen de rijksbegroting passen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 2 De in het eerste lid, onder a en b, bedoelde projecten komen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking. Vervolgens komen de in het eerste lid, onder c, d, e en f, bedoelde projecten voor subsidieverlening in aanmerking, waarbij voor de projecten, bedoeld in het eerste lid, onder e en f, geldt dat het eerst in aanmerking komen:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan van het in artikel 2, tweede lid, onder a en b, bepaalde afwijken, indien:

  • a. het gevolg van die afwijking is dat projecten vanuit het oogpunt van doelmatigheid en kostenbeheersing gezamenlijk uitgevoerd worden met andere werken aan de weg;

  • b. dit, gelet op het belang van het voorkomen of beperken van geluidhinder, zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Aanvragen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder e en f, worden voor 1 maart 2004 ingediend bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en milieubeheer, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 januari 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina