Verlengingsregeling besluit- en vertrekmoratoria asielzoekers Liberia

[Regeling vervallen per 27-06-2004.]
Geldend van 30-01-2004 t/m 26-06-2004

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 23 januari 2004, 5265473/04/DVB, tot het verlengen van het besluitmoratorium en het vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Liberia

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 43, aanhef onder a, en artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

– dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie in Liberia en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden genoemd in artikel 29 Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

– dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium zal gelden voor de periode tot 27 juni 2004;

– dat in deze situatie een vertrekmoratorium is geïndiceerd, eveneens tot 27 juni 2004.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-06-2004]

De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt voor vreemdelingen afkomstig uit Liberia, die een aanvraag hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met één jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 27-06-2004]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor vreemdelingen afkomstig uit Liberia niet beëindigd.

Artikel 3

[Vervallen per 27-06-2004]

In afwijking van artikel 4, tweede lid, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (RVA 1997), geeft de indiening van een tweede of volgende asielaanvraag door asielzoekers afkomstig uit Liberia recht op opvang.

Artikel 4

[Vervallen per 27-06-2004]

Artikel 1, 2 en 3 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen afkomstig uit Liberia op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i en k van de Vreemdelingenwet 2000 en het beleid hieromtrent zoals neergelegd in C1/6.4 Vreemdelingencirculaire 2000.

Artikel 5

[Vervallen per 27-06-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en geldt van 1 februari 2004 tot 27 juni 2004.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina