Verlengingsregeling besluit- en vertrekmoratorium asielzoekers Centraal-Irak en beëindiging besluit- en vertrekmoratorium asielzoekers Noord-Irak

[Regeling vervallen per 27-06-2004.]
Geldend van 01-02-2004 t/m 26-06-2004

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 23 januari 2004, 5263444/04/DVB tot verlengen van het besluitmoratorium en het vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak en tot het beëindigen van het besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Noord-Irak

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 43, aanhef onder a, en artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

– dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie in Centraal-Irak en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden genoemd in artikel 29 Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

– dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium voor Centraal-Irak zal worden verlengd tot 27 juni 2004;

– dat het besluitmoratorium voor Noord-Irak zal worden beëindigd;

– dat in deze situatie voor Centraal-Irak een vertrekmoratorium nog immer is geïndiceerd en derhalve wordt verlengd, eveneens tot 27 juni 2004;

– dat het vertrekmoratorium voor Noord-Irak zal worden beëindigd;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-06-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder Centraal-Irak: het deel van de Republiek Irak dat onder bestuur en effectieve controle van de CPA. Tot dit deel behoren Midden- en Zuid-Irak met uitsluiting van Noord-Irak.

In dit besluit wordt verstaan onder Noord-Irak: het deel van de Republiek Irak dat thans onder de effectieve controle staat van de Koerdische partijen in het noorden van het land, zijnde het gebied dat voorafgaande aan de militaire interventie in Irak in de lente van 2003, onttrokken was aan het gezag van het voormalige Baath-regime.

De Republiek Irak wordt gevormd door Noord- en Centraal-Irak.

Artikel 2

[Vervallen per 27-06-2004]

De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt voor vreemdelingen afkomstig uit Centraal-Irak, die een aanvraag hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met één jaar. Het besluitmoratorium voor vreemdelingen afkomstig uit Noord-Irak wordt beëindigd.

Artikel 3

[Vervallen per 27-06-2004]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor vreemdelingen afkomstig uit Centraal-Irak niet beëindigd. Het vertrekmoratorium voor vreemdelingenafkomstig uit Noord-Irak wordt per 1 februari 2004 beëindigd.

Artikel 4

[Vervallen per 27-06-2004]

In afwijking van artikel 4, tweede lid, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (RVA 1997), geeft de indiening van een tweede of volgende asielaanvraag door asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak recht op opvang.

Artikel 5

[Vervallen per 27-06-2004]

Artikel 2, 3 en 4 van dit besluit zijn niet van toepassing op vreemdelingen geboren in uit Centraal-Irak op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i, en k van de Vreemdelingenwet 2000 en het beleid hieromtrent zoals neergelegd in C1/6.4 Vreemdelingencirculaire 2000.

Artikel 6

[Vervallen per 27-06-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2004.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina