Regeling tarieven examens Rijnpatent 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 31-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende vaststelling van de tarieven examens Rijnpatent (Regeling tarieven examens Rijnpatent 2004)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3.07 van het Reglement Rijnpatenten 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De kosten van het examen voor het Schippersdiploma Rijnvaart ter verkrijging van het Rijnpatent bedragen € 156.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De kosten van het herexamen voor het diploma, bedoeld in artikel 1, bedragen per examenonderdeel € 55, doch ten hoogste € 156.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De Regeling tarieven examens Rijnpatent 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven examens Rijnpatent 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina