LNV-intrekkingsregeling 2004

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 23-12-2004 t/m 30-09-2006

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 januari 2004, TRCJZ/2004/254, houdende intrekking van diverse LNV-regelingen (LNV-intrekkingsregeling 2004)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor zover het betreft artikel I;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor zover het betreft de artikelen II en III, onderdelen a tot en met j, en XII;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, voor zover het betreft artikel VII, onderdelen ffff en gggg;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor zover het betreft artikel IX, onderdelen a, b, f, g, h en i;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën, voor zover het betreft de artikelen X, onderdelen xxxx en yyyy, en XI;

Gelet op de artikelen 4 en 16a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 en op de artikelen 2, derde lid, 6 en 7 van het Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen, voor zover het betreft artikel I;

Gelet op de artikelen 3, 14, eerste lid, 45 en 58, derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet, voor zover het betreft artikel II;

Gelet op de artikelen 44, vierde en zevende lid, 98 en 107, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, voor zover het betreft artikel III;

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, op artikel 4, vierde lid, van het Examenbesluit m.b.o., op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies, op de artikelen 2.2.3, 7.2.4 en 12.3.48, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, op de artikelen 29, zesde lid, 85a, eerste en derde lid, en 89, eerste en derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en op artikel XIX, onderdeel B, van de Wet van 25 mei 1998 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van leerwegen in de hogere jaren van het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs (Stb. 557), voor zover het betreft artikel IV;

Gelet op artikel 12 van het Besluit paraveterinairen, voor zover het betreft artikel V;

Gelet op artikel 79 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, voor zover het betreft artikel VI;

Gelet op de artikelen 2 en 8, tweede lid, van de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen, op de artikelen 6, 7, 17a en 84a van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer, op de artikelen 7, 8 en 97 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, op de artikelen 3, 4 en 8, vierde lid, van de Regeling subsidiëring Extra Impuls natuur- en milieu-educatie, op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies, op artikel 4, tweede lid, van de Regeling bijdragen particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, op artikel 4a, eerste lid, van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, op de artikelen 3, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied, op artikel 3 van de Verspreidingsregeling vernieuwing landelijk gebied, op de artikelen 2, eerste lid, en 3, eerste, tweede en derde lid, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden, op artikel 3 van de Regeling subsidie plattelandsontwikkelingsprogramma provincies, op artikel 13, tweede en derde lid, van het Besluit behoud historische buitenplaatsen, op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten, op artikel 12, eerste lid, van het Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001, op de artikelen 5, eerste lid, en 12, tweede lid, van de Regeling versterking recreatie, op de artikelen 4 en 17 van de Regeling draagvlak natuur, op artikel 3, eerste lid, van de Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden, op artikel 8, eerste lid, van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden, op de artikelen 18, vierde lid, 20, tweede lid, 22, eerste lid, en 240, vijfde lid, van de Landinrichtingswet, op de artikelen 4, tweede lid, en 70 van de Pachtwet en op artikel 3 van het Besluit grondbankstelsel, voor zover het betreft artikel VII;

Gelet op de artikelen 2, 3 en 4 van de Kaderwet LNV subsidies, artikel 3, eerste lid, op artikel 7, eerste, tweede en derde lid van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht, op de artikelen 1.3, 2.1, 6.2, tweede lid, 6.5, tweede lid, 6.6, eerste lid, 6.8, tweede lid, 6.12, tweede lid, 7.1, eerste tot en met derde lid, 6.10, tweede lid, 7.3, 8.1, vijfde lid en 9.1, tweede lid, van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht, op de artikelen 3 en 4 van de Regeling subsidiëring Extra impuls natuur- en milieueducatie, op de artikelen 3, 7, 10 en 11 van de Subsidieregeling demonstratie en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw, op de artikelen 2 en 4, eerste en tweede lid van de regeling structuurverbetering glastuinbouw 2002, op de artikelen 4a, 10, zevende lid, 10a, eerste en derde lid, 14, eerste, tweede en vijfde lid, 14a eerste, tweede, derde en vierde lid, van de Regeling stimulering biologische productiemethode, op de artikelen 4, eerste lid, 5, eerste en vierde lid, en 7, derde lid, van de Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen en op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Investeringsregeling biologische varkenshouderij, voor zover het betreft artikel VIII;

Gelet op de artikelen 41, eerste lid, 53, onderdeel e, 58, onderdeel b, 58aq, eerste lid, en 59, eerste en derde lid, van de Meststoffenwet, op artikel 2, derde lid, van het Besluit administratieve verplichtingen Meststoffenwet, op artikel 7, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, op artikel 2, eerste tot en met derde lid, van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen, op de artikelen 13 en 21, tweede lid, van de Wet verplaatsing mestproductie, op de artikelen 1, eerste lid, 3, eerste en tweede lid, en 4, eerste en vierde lid, van het Besluit mestbank en mestboekhouding, op artikel 3, van de Regeling gegevensverstrekking Wet verplaatsing mestproductie, op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies, op de artikelen 1, onderdeel c, en 3, eerste lid, van de Regeling landbouwgrond Meststoffenwet, op de artikelen 4, eerste lid, onderdeel f, en 9, eerste lid, van de Kaderregeling ontheffingen experiment ‘het Zuivere Ei’, op artikel 21, derde lid, van de Wet herstructurering varkenshouderij, op de artikelen 3, 6, eerste lid, onderdeel c, en zevende lid, 8, eerste lid, en 9, derde lid, van de Kaderregeling ontheffingen experiment ‘Golden Harvest’, op artikel 5, tweede lid, van de Opkoopregeling varkensrechten, op de artikelen 6, 11, en 14, eerste lid, onderdeel b, onder 4° en 5°, van de Regeling beëindiging veehouderijtakken en op artikel 4, tweede lid, van de Vrijstellingsregeling gestarte en uitgebreide bedrijven Meststoffenwet, voor zover het betreft artikel IX;

Gelet op de artikelen 13, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 27 en 28 van de Landbouwwet, op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies, op artikel 24, derde lid, van de Beschikking superheffing 1988 en op artikel 37, tweede lid, van de Regeling superheffing 1993, op artikel 7a van de Meststoffenwet, op artikel 7.1. van de Regeling EG-steunverlening akkerbouw, op artikel 5a Besluit administratieve verplichtingen, op artikel 2.4, 2.6, eerste lid, 3.4, 3.5, 3.5a, 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies, op artikel 8, eerste lid, van de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen, op artikel 5, tweede lid, van de Regeling natuurbraaksubsidie, op artikel 7 van de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999, op artikel van de 11 In- en uitvoerwet, op de artikelen 5, 6, 11 en 13, eerste lid, van het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen en op het Invoerbesluit landen 1981, voor zover het betreft artikel X;

Gelet op artikel 11 van de In- en uitvoerwet en op de artikelen 5, 6, 8, 10, 11 en 13 van het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980, voor zover het betreft artikel XI;

Gelet op de artikelen 2 en 15, vierde lid, van de Landbouwkwaliteitswet, op artikel 15, eerste lid, van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuigelingenvoeding, op de artikelen 2, 4, 5 en 6 van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten en op artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van het Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees, voor zover het betreft artikel XII;

Gelet op artikel 21 van de Destructiewet, op de artikelen 17, 18, 23, 29, 30, 31, 77, 86, 94 en 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, op de artikelen 6bis, 38 en 73 van de Veewet, op de artikelen 13, 19, 26, 27 en 28 van de Landbouwwet, op artikel 2 van de Nertsen-Ziektewet, op artikel 2 van de Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren en op de artikelen 2 en 3 van de Vogelziektenwet, voor zover het betreft artikel XIII;

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies, op de artikelen 4, 9, 10, vijfde lid, 22, zesde lid, onder b, en 24 van de Visserijwet 1963, op de artikelen 6, derde lid, 11 en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985, op de artikelen 11 en 12 van het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985, op artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer, op artikel 2, vierde lid, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993, op de artikelen 11, vierde en zesde lid, 12 en 13 van de Beschikking visserij visserijzone, zeegebied en kustwateren, op artikel 3 van de Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000, op de artikelen 3, 4, 6 en 6d van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 en op de artikelen 2 en 15 van de Regeling vangstbeperking, voor zover het betreft artikel XIV;

Besluit:

Paragraaf 1. Intrekking regelingen

[Vervallen per 01-10-2006]

Artikel I. Bestrijdingsmiddelenwet 1962

[Vervallen per 01-10-2006]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 mei 1992, nr. J 921716, houdende wijziging van de Beschikking toelating bestrijdingsmiddelen (Stcrt. 106);

 • b. Regeling vrijstelling Applaud;

 • c. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 september 1994, nr. J 9413302, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling grondontsmettingsmiddelen (Stcrt. 176);

 • d. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 1999, nr. TRCJZ/1999/13272, houdende een besluit in het kader van de richtlijn 92/50/EEG tot verstrekking van een alleenrecht aan TNO en DLO voor het jaar 1999 (Stcrt. 248);

 • e. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 december 1999, nr. TRCJZ/1999/11422, houdende een regeling tot wijziging van de Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 (Stcrt. 249);

 • f. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 29 november 2002, nr. TRCJZ/2002/12169, houdende een regeling tot wijziging van de Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995 (Stcrt. 231).

Artikel II. Diergeneesmiddelenwet

[Vervallen per 01-10-2006]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 10 augustus 1988, nr. I 16660, houdende regels omtrent diergeneesmiddelen die clenbuterol bevatten (Stcrt. 154);

 • b. Vrijstellingsregeling partijkeuring;

 • c. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 september 1992, nr. J.9211959, tot wijziging van de Regeling registratie diergeneesmiddelen (Stcrt. 185).

Artikel III. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (welzijnsregelingen en dioxine-maatregelen)

[Vervallen per 01-10-2006]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen;

 • b. Regeling aanvullende aanwijzing van slachtinrichtingen;

 • c. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen 2001;

 • d. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen offerfeest 1999;

 • e. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen offerfeest 2000;

 • f. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen offerfeest 2001;

 • g. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen offerfeest 2002;

 • h. Regeling aanwijzing slachtinrichtingen offerfeest 2003;

 • i. Regeling dioxine in vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens;

 • j. Regeling maatregelen vee dioxine in mengvoeder;

 • k. Vrijstellingsregeling vloeren Varkensbesluit;

 • l. Tijdelijke vrijstellingsregeling biotechnologie bij dieren.

Artikel IV. Landbouwonderwijs

[Vervallen per 01-10-2006]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling examenprogramma’s landbouw en landbouw-breed vmbo;

 • b. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 2 juni 1995, nr. J.956096, houdende voorschriften voor de vergoeding van de kosten van de landelijke examencommissie en intrekking van de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 april 1993 houdende instelling en benoeming leden Landelijke examencommissie voor het middelbaar beroepsonderwijs in de sector landbouw en natuurlijke omgeving (Stcrt. 83) i.v.m. taakoverdracht aan LOBAS (Stcrt. 1995, 109);

 • c. Regeling duale opleidingen onderwijsfuncties groen mbo;

 • d. Regeling aanvullende bekostiging dyslectische leerlingen;

 • e. Regeling aanvullende ICT-vergoeding AOC’s 2002;

 • f. Regeling aanvullende ICT-vergoedingen 2000 voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs groen;

 • g. Regeling aanvullende vergoeding aan AOC’s in verband met de invoering van de euro;

 • h. Regeling aanvullende vergoeding beroepskolom groen onderwijs Regeling eenmalige vergoeding vmbo-groen scholing leerwegondersteunend onderwijs 2000;

 • i. Regeling aanvullende vergoeding vernieuwing inventaris en interne verbouwing vmbo-groen 2000;

 • j. Regeling faciliteiten onderwijsnummer;

 • k. Regeling ICT-subsidie AOC’s 2001;

 • l. Regeling impuls beroepsonderwijs 2000/2001 voor instellingen van voorbereidend en middelbaar groen onderwijs;

 • m. Regeling impuls groen beroepsonderwijs 2001;

 • n. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving 1998;

 • o. Regeling incidentele middelen voor achterstallig onderhoud AOC’s en categoriaal vbo-groen;

 • p. Regeling subsidie actieprogramma vmbo-groen;

 • q. Regeling vergroting implementatiecapaciteit examens groen beroepsonderwijs;

 • r. Regeling vernieuwing examenpraktijk groen beroepsonderwijs;

 • s. Regeling vernieuwing inventaris AOC’s 2001;

 • t. Regeling aanvullende vergoeding participatie samenwerkingsverbanden vbo-vso voor AOC’s;

 • u. Regeling aanvullende vergoeding scholing AOC’s en categoriaal vbo-groen 1999;

 • v. Regeling aanvullende vergoeding vernieuwingen AOC’s en categoriaal vbo-groen;

 • w. Regeling eenmalige aanvullende vergoeding millenniumbijdrage 1999;

 • x. Regeling eenmalige apparatuurbijdrage AOC 1999;

 • y. Regeling vergoeding exploitatiekosten voor AOC’s en categoriaal vbo-groen 1999;

 • z. Regeling pilot-examen agrarische bedrijfseconomie;

 • aa. Regeling bezemexamen agrarische bedrijfseconomie;

 • bb. Regeling ter verbetering van de vakbekwaamheid van in de landbouw werkzame personen;

 • cc. Besluit van de Minister van Landbouw en Visserij van 8 januari 1998, nr. J11731, houdende aanwijzing van een procescoördinator agrarisch voorgezet onderwijs (Stcrt. 1988, 8);

 • dd. Beschikking Commissie Begeleiding Scholing en Herplaatsing AOC-boventalligen;

 • ee. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 september 1993, nr. J.9312810, houdende nadere regels omtrent het personeelsplan agrarische opleidingscentra (Stcrt. 182);

 • ff. Regeling aanvullende vergoeding vmbo-groen scholing leerwegondersteunend onderwijs 2000;

 • gg. Regeling groen cursusonderwijs;

 • hh. Regeling impuls groen beroepsonderwijs 2001;

 • ii. Regeling integraal personeelsbeleid 2001;

 • jj. Regeling integraal personeelsbeleid 2002;

 • kk. Regeling vernieuwingsmiddelen AOC's 2001–2003;

 • ll. Regeling versterking en innovatie agrarisch onderwijs (VIA-regeling);

 • mm. Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 19 september 1979, nr. J556, houdende de vaststelling van het Reglement voor Commissies van Advies van Rijks middelbare agrarische scholen (Stcrt. 187).

Artikel V. Uitoefening van de diergeneeskunde (inzet studenten bij calamiteiten)

[Vervallen per 01-10-2006]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 13 februari 1997, nr. J 971520 (Stcrt. 32);

 • b. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 maart 2001, nr. TRCJZ/2001/3360 (Stcrt. 57).

Artikel VI. Zaaizaad- en Plantgoedwet

[Vervallen per 01-10-2006]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 18 mei 1967, nr. J. 1393, houdende regels voor de inrichting van de rassenlijst voor fruitgewassen (Stcrt. 98);

 • b. Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 18 mei 1967, nr. J. 1394, houdende regels voor de inrichting van de rassenlijst voor groentegewassen (Stcrt. 98);

 • c. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 20 november 1984, nr. J. 4816, houdende regels voor de inrichting van de rassenlijst voor siergewassen (Stcrt. 229).

Artikel VII. Natuur en inrichtingsbeleid

[Vervallen per 01-10-2006]

De volgende regelingen, besluiten en beschikkingen worden ingetrokken:

 • a. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 december 1995, nr. J.9517165, houdende bekendmaking beschikbare bedrag 1996 voor uitvoering Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (Stcrt. 251);

 • b. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 december 1998, nr. TRCJZ/1998/2796, houdende vaststelling subsidieplafond 1999 Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (Stcrt. 247);

 • c. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 december 1999, nr. TRCJZ/1999/12499, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (Stcrt. 252);

 • d. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 februari 2001, nr. TRCJZ/2001/1812, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (Stcrt. 42);

 • e. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2001, nr. TRCJZ/2001/17575, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (Stcrt. 249);

 • f. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 augustus 2002, nr. TRCJZ/2002/8815, houdende verhoging subsidieplafond Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en Natuurterreinen (Stcrt. 159);

 • g. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 3 oktober 2002, nr. TRCJZ/2002/10293, houdende vaststelling subsidieplafond 2003 Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (Stcrt. 194);

 • h. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 1999, nr. TRCJZ/199913287, houdende aanvraagperioden programmabeheer agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 251);

 • i. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 januari 2000, nr. TRCJZ/961, houdende vaststelling subsidieplafonds programmabeheer agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 20);

 • j. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 maart 2000, nr. TRCJZ/2000/3552, houdende vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 2000 (Stcrt. 65);

 • k. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 november 2000, nr. TRCJZ/2000/13666, houdende vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 228);

 • l. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15192, houdende vaststelling gewijzigde subsidieplafonds 2000 Subsidieregeling agrarisch Natuurbeheer (Stcrt. 249);

 • m. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 februari 2001, nr. TRCJZ/2001/1251, houdende vaststelling subsidieplafonds 2001 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 29);

 • n. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 februari 2001, nr. TRCJZ/2001/511, houdende wijziging subsidieplafonds 2000 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 29);

 • o. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 oktober 2001, nr. TRCJZ/2001/14955, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 voor de Subsidieregeling agrarisch Natuurbeheer (Stcrt. 211);

 • p. Beheersbijdragen 2001 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

 • q. Regeling vaststelling beheersbijdragen 2002 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer;

 • r. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 5 maart 2003, nr. TRCJZ/2003/1593, houdende vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond 2003 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 47);

 • s. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 maart 2003, nr. TRCJZ/2003/1589, houdende vaststelling beheers- en basisbijdrage 2003 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 48);

 • t. Regeling proeftuinen agrarisch natuurbeheer;

 • u. Regeling opschorting koopplicht;

 • v. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 1999, nr. TRCJZ/199913289, houdende aanvraagperioden programmabeheer natuur (Stcrt. 251);

 • w. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 januari 2000, nr. TRCJZ/960, houdende vaststelling subsidieplafonds programmabeheer natuurbeheer (Stcrt. 20);

 • x. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 maart 2000, nr. TRCJZ/2000/3551, houdende vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 65);

 • y. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 november 2000, nr. TRCJZ/2000/13665, houdende vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 228);

 • z. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15191, houdende vaststelling subsidieplafonds Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 248);

 • aa. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 februari 2001, nr. TRCJZ/2001/1252, houdende vaststelling subsidieplafonds 2001 Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 29);

 • bb. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 september 2001, nr. TRCJZ/2001/12421, houdende vaststelling subsidieplafond functieverandering Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 185);

 • cc. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 september 2001, nr. TRCJZ/2001/12419, houdende de indexering beheersbijdragen Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 185);

 • dd. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 oktober 2001, nr. TRCJZ/2001/14956, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 voor de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 211);

 • ee. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 mei 2002, nr. TRCJZ/2002/5142, houdende vaststelling ex artikel 51 of 100 Subsidieregeling natuurbeheer 2000 t.b.v. Inrichtingssubsidie m.b.t. het natuuroffensief (Stcrt. 92);

 • ff. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 maart 2003, nr. TRCJZ/2003/1564, houdende vaststelling beheers- en basisbijdrage 2003 Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 52);

 • gg. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 september 1997, nr. J.979683, houdende subsidiabele thema’s natuur- en milieu-educatieregeling (Stcrt. 182);

 • hh. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 juni 1998, nr. J.984570, houdende subsidieplafonds 1998 subsidiëring Extra Impuls natuur- en milieu-educatie (Stcrt. 111);

 • ii. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 juni 1998, nr. J.984419, houdende subsidiabele thema’s Extra Impuls natuur- en milieu-educatie (Stcrt. 111);

 • jj. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 januari 1999, nr. TRCJZ/1998/2972, houdende subsidiabel thema Regeling subsidiëring Extra Impuls natuur- en milieu-educatie (Stcrt. 19);

 • kk. Tijdelijke regeling agrarisch natuurbeheer;

 • ll. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 11 november 1993, nr. J.9317799, houdende een regeling ex artikel 4 van de Regeling bijdragen particuliere terreinbeschermende natuurbeschermingsorganisaties (Stcrt. 217);

 • mm. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 september 2002, nr. TRCJZ/2002/10304, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (Stcrt. 185);

 • nn. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 december 2002, nr. TRCJZ/2002/12679, houdende vaststelling Subsidieplafond 2003 Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (Stcrt. 246);

 • oo. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 mei 2003, nr. TRCJZ/2003/4266, houdende wijziging subsidieplafond 2003 Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (Stcrt. 99);

 • pp. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 april 1997, nr. J.974197, houdende vaststelling aanvraagperiode Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk Gebied (Stcrt. 80);

 • qq. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 december 1997, nr. J.9713682, houdende openstelling Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied (Stcrt. 242);

 • rr. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 mei 1998, nr. J.984910, houdende openstelling Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied 1998 (Stcrt. 99);

 • ss. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 mei 1999, nr. TRCJZ/1999/4331, houdende de openstelling aanvraagperiode Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied (Stcrt. 93);

 • tt. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 maart 2000, nr. TRCJZ/2000/2724, houdende de openstelling en vaststelling subsidieplafond 2000 Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied (Stcrt. 63);

 • uu. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 juli 2001, nr. TRCJZ/2001/10178, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 Verspreidingsregeling vernieuwing landelijk gebied voor Noord-Nederland (Stcrt. 138);

 • vv. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 juni 2002, nr. TRCJZ/2002/6005, houdende openstelling en subsidieplafond Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden (Stcrt. 107);

 • ww. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 juli 2000, nr. TRCJZ/2000/8918, houdende vaststelling openstelling en subsidieplafond Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden (Stcrt. 131);

 • xx. Regeling vaststelling aanvraagperioden plattelandsontwikkelingsprogramma provincies 2002/2003;

 • yy. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 oktober 1999, nr. TRCJZ/1999/9999, houdende vaststelling nadere aanvraagperiode en subsidieplafond 1999 Besluit behoud historische buitenplaatsen (Stcrt. 205);

 • zz. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 oktober 1999, nr. TRCJZ/1999/10000, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 Besluit behoud historische buitenplaatsen (Stcrt. 205);

 • aaa. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 oktober 2001, nr. TRCJZ/2001/14469, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Besluit behoud historische buitenplaatsen (Stcrt. 206);

 • bbb. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 oktober 2000, nr. TRCJZ/2000/11968, houdende vaststelling subsidieplafonds 2001 Besluit behoud historische buitenplaatsen en Besluit ontwikkeling van landschappen (Stcrt. 201);

 • ccc. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 oktober 1999, nr. TRCJZ/1999/10177, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 Besluit instandhouding Landschapselementen (Stcrt. 206);

 • ddd. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 december 1999, nr. TRCJZ/1999/12496, houdende vaststelling Subsidieplafond 2000 Besluit instandhouding schaapskuddes (Stcrt. 252);

 • eee. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 januari 2001, nr. TRCJZ/2000/14763, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 Besluit instandhouding schaapskuddes (Stcrt. 10);

 • fff. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2001, nr. TRCJZ/2001/17714, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Besluit instandhouding schaapskuddes (Stcrt. 249);

 • ggg. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 december 1999, nr. TRCJZ/1999/12495, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 Besluit versterking natuur en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren (Stcrt. 252);

 • hhh. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 februari 2001, nr. TRCJZ/2001/1810, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 Besluit versterking natuur en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren (Stcrt. 42);

 • iii. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2001, nr. TRCJZ/2001/17716, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Besluit versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren (Stcrt. 249);

 • jjj. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 oktober 1999, nr. TRCJZ/1999/10001, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 Besluit voorkoming verbossing rietlanden (Stcrt. 208);

 • kkk. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 1 november 2001, nr. TRCJZ/2001/15076, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Besluit voorkoming verbossing rietlanden (Stcrt. 213);

 • lll. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 augustus 2001, nr. TRCJZ/2001/12555, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Besluit ontwikkeling van landschappen (Stcrt. 169);

 • mmm. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 juli 2002, nr. TRCJZ/2002/7875, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Besluit ontwikkeling van landschappen (Stcrt. 140);

 • nnn. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 oktober 1999, nr. TRCJZ/1999/10301, houdende vaststelling subsidieplafond Besluit landelijke activiteiten soortenbescherming voor het jaar 2000 (Stcrt. 208);

 • ooo. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 februari 2002, nr. TRCJZ/2002/2346, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001 (Stcrt. 26);

 • ppp. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 13 december 2002, nr. TRCJZ/2002/12120, houdende vaststellingsregeling subsidieplafond 2003 Besluit natuurbeheer Midden- en Oost-Europa 2001 (Stcrt. 243);

 • qqq. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 oktober 1998, nr. J.988743, houdende vaststelling subsidieplafonds en thema voor 1999 in het kader van de Regeling versterking recreatie (Stcrt. 209);

 • rrr. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 december 1999, nr. TRCJZ/1999/12252, houdende vaststelling subsidieplafonds en thema voor 2000 in het kader van de Regeling versterking recreatie (Stcrt. 242);

 • sss. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 februari 2001, nr. TRCJZ/2000/14762, houdende vaststelling subsidieplafonds 2001 Regeling versterking recreatie (Stcrt. 27);

 • ttt. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 november 2001, nr. TRCJZ/2001/13670, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Regeling versterking recreatie (Stcrt. 228);

 • uuu. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 december 2002, nr. TRCJZ/2002/12689, houdende vaststelling subsidieplafond 2003 Regeling versterking recreatie (Stcrt. 248);

 • vvv. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 juli 2001, nr. TRCJZ/2001/10134, houdende vaststelling subsidieplafonds en thema’s projecten 2001 Regeling draagvlak natuur (Stcrt. 138);

 • www. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 juli 2002, nr. TRCJZ/2002/7764, houdende vaststelling subsidieplafond en thema’s 2002 Regeling draagvlak natuur (Stcrt. 141);

 • xxx. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 juli 2003, nr. TRCJZ/2003/6032, houdende vaststelling subsidieplafond en thema’s 2003 Regeling draagvlak natuur (Stcrt. 142);

 • yyy. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 april 1999, nr. TRCJZ/1999/4161, houdende vaststelling subsidieplafond 1999 Infrastructuurregeling Glastuinbouwgebieden (Stcrt. 76);

 • zzz. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 april 2000, nr. TRCJZ/2000/3616, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 Infrastructuurregeling Glastuinbouwgebieden (Stcrt. 70);

 • aaaa. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15052, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 Infrastructuurregeling Glastuinbouwgebieden (Stcrt. 250);

 • bbbb. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 oktober 2001, nr. TRCJZ/2001/14405, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 Infrastructuurregeling Glastuinbouwgebieden (Stcrt. 213);

 • cccc. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 mei 2002, nr. TRCJZ/2002/5683, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Infrastructuurregeling Glastuinbouwgebieden (Stcrt. 98);

 • dddd. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 december 2001, nr. TRCJZ/2001/17496, houdende vaststelling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden (Stcrt. 250);

 • eeee. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 5 juni 2002, nr. TRCJZ/2002/3686, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden (Stcrt. 106);

 • ffff. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 9 april 2003, nr. TRCJZ/2002/12690, houdende vaststelling subsidieplafond 2003 Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden (Stcrt. 71);

 • gggg. Besluit van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 juli 1990, nr. J.908826, houdende het Voorbereidingsschema Landinrichting 1990 (Stcrt. 144);

 • hhhh. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 juli 1993, nr. J.9311286, houdende het Voorbereidingsschema Landinrichting 1993 (Stcrt. 144);

 • iiii. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 maart 1994, nr. J.944261, houdende het voorbereidingsschema Landinrichting 1994 (Stcrt. 70);

 • jjjj. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 19 januari 1977, nr. AMP35, houdende goedkeuring besluit ex artikel 4 van de Pachtwet en artikel 1 lid 2 van het Pachtnormenbesluit 1967 grondkamer Limburg (Stcrt. 16);

 • kkkk. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 8 maart 1977, nr. AMP187, houdende goedkeuring besluit ex artikel 4 van de Pachtwet en artikel 1 lid 2 van het Pachtnormenbesluit 1967 grondkamer Noord-Brabant (Stcrt. 50);

 • llll. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 11 maart 1966, nr. LAZ699, houdende goedkeuring besluit ex artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Gelderland (Stcrt. 53);

 • mmmm. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 5 mei 1977, nr. AMP579, houdende goedkeuring besluit ex artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Noord-Brabant (Stcrt. 91);

 • nnnn. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 28 oktober 1976, nr. AMP1136, houdende goedkeuring besluit ex artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Overijssel (Stcrt. 214);

 • oooo. Beschikking van de staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 2 juni 1986, nr. J.2714, houdende goedkeuring besluit ex artikel 68 van de Pachtwet van de grondkamer voor Friesland (Stcrt. 105);

 • pppp. Beschikking van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 23 maart 1984, nr. J.1634, houdende goedkeuring besluit ex artikel 66 van de Pachtwet van de grondkamer voor Drenthe (Stcrt. 64);

 • qqqq. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 23 december 1975, nr. AMP1168, houdende goedkeuring besluit ex artikel 66 van de Pachtwet van de grondkamer voor Gelderland (Stcrt. 250);

 • rrrr. Beschikking van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 23 maart 1984, nr. J.1635, houdende goedkeuring besluit ex artikel 66 van de Pachtwet van de grondkamer voor Groningen (Stcrt. 63);

 • ssss. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 17 maart 1978, nr. AMP194, houdende goedkeuring besluit ex artikel 66 van de Pachtwet van de grondkamer voor Limburg (Stcrt. 59);

 • tttt. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 7 februari 1978, nr. AMP30, houdende goedkeuring besluit ex artikel 66 van de Pachtwet van de grondkamer voor Noord-Holland (Stcrt. 29);

 • uuuu. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 7 februari 1978, nr. AMP31, houdende goedkeuring besluit ex artikel 66 van de Pachtwet van de grondkamer voor Utrecht (Stcrt. 29);

 • vvvv. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 19 januari 1981, nr. AMP1949, houdende goedkeuring besluit ex artikel 66 van de Pachtwet van de grondkamer voor Zeeland (Stcrt. 13);

 • wwww. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 december 1999, nr. TRCJZ/1999/13396, houdende opschorting Besluit grondbankstelsel (Stcrt. 252);

 • xxxx. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 december 1992, nr. J.9219905, houdende opschorting ex artikel 3 Besluit grondbankstelsel (Stcrt. 250);

 • yyyy. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 december 1993, nr. J.9320215, houdende opschorting ex artikel 3 Besluit grondbankstelsel (Stcrt. 247);

 • zzzz. Regeling van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 november 1994, nr. J.9418221, houdende opschorting ex artikel 3 Besluit grondbankstelsel (Stcrt. 236);

 • aaaaa. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 november 1995, nr. J.9515972, houdende opschorting ex artikel 3 Besluit grondbankstelsel (Stcrt. 232);

 • bbbbb. Gedeeltelijke opschorting Besluit grondbankstelsel 2001;

 • ccccc. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 5 december 1995, nr. J.9516579, houdende vaststelling bedragen voor regeling beheersovereenkomsten 1993 (Stcrt. 244);

 • ddddd. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 december 1995, nr. J.9516068, houdende wijziging bijlage Beschikking beheersovereenkomsten 1983 (Stcrt. 244);

 • eeeee. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 december 1996, nr. J.9610854, houdende vaststelling bedragen voor Regeling beheersovereenkomsten 1993 (Stcrt. 242);

 • fffff. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 december 1996, nr. J.9610855, houdende wijziging bijlage Beschikking beheersovereenkomsten 1983 (Stcrt. 243);

 • ggggg. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 december 1997, nr. J.9713820, houdende jaarlijkse actualisering vergoeding Regeling beheersovereenkomsten 1993 (Stcrt. 247);

 • hhhhh. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 december 1997, nr. J.9713821, houdende jaarlijkse actualisering vergoeding Beschikking beheersovereenkomsten 1983 (Stcrt. 247);

 • iiiii. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 1998, nr. TRCJZ/1998/2165, houdende jaarlijkse actualisering vergoedingen Beschikking beheersovereenkomsten 1983 (1999) (Stcrt. 245);

 • jjjjj. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 1998, nr. TRCJZ/1998/2167, houdende jaarlijkse actualisering vergoedingen Regeling beheersovereenkomsten 1993 (1999) (Stcrt. 245);

 • kkkkk. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 december 1999, nr. TRCJZ/13323, houdende vaststelling tarieven Regeling beheersovereenkomsten 1993 (Stcrt. 251);

 • lllll. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 december 1999, nr. TRCJZ/13324, houdende vaststelling tarieven Beschikking beheersovereenkomsten 1983 (Stcrt. 251);

 • mmmmm. Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven Beschikking beheersovereenkomsten 1983 begrotingsjaar 2002;

 • nnnnn. Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven Regeling beheersovereenkomsten 1993 en Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling begrotingsjaar 2002;

 • ooooo. Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven beheersovereenkomsten begrotingsjaar 2003;

 • ppppp. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 24 augustus 1976, nr. J. 1531, houdende gewijzigde toepassing beschikking afkoop potentiële toedelingsrechten in het agrarisch gedeelte van Midden-Delfland (Stcrt. 166);

 • qqqqq. Regeling van de minister van Landbouw en Visserij van 22 december 1983, nr. J. 7417, houdende bijdragen werkgelegenheid in de bosbouw 1984–1985 (Stcrt. 250);

 • rrrrr. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 8 oktober 1985, nr. J. 6398, houdende inspraak voorontwerp rapport als bedoeld in art. 34 Ruilverkavelingswet (Stcrt. 199);

 • sssss. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 maart 1990, nr. J. 902870, houdende stormschade bos (Stcrt. 68);

 • ttttt. Beschikking van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 augustus 1991, nr. J. 9110435, houdende benoeming leden overlegorgaan nationaal park Dwingelderveld (Stcrt. 162);

 • uuuuu. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 13 maart 1992, nr. J. 923735, houdende schorsing van de Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden (Stcrt. 57);

 • vvvvv. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 november 1992, nr. 9215699, houdende wijziging Regeling kavelruil (Stcrt. 222);

 • wwwww. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 juni 1994, nr. J. 949739, houdende wijziging Regeling reconstructie oude glastuinbouwgebieden (Stcrt. 124);

 • xxxxx. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 maart 1998, nr. J. 982305, houdende vaststelling subsidieplafond en aanvraagperiode Groene Hart 1998 (Stcrt. 54);

 • yyyyy. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 16 december 1998, nr. TRCJZ/1998/2239, houdende openstelling aanvragen op grond Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart (Stcrt. 19);

 • zzzzz. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 november 2000, nr. TRCJZ/2000/13125, houdende wijziging subsidieplafond per provincie conform Regeling gebiedsgerichte bestrijding van verdroging (Stcrt. 226);

 • aaaaaa. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 november 2000, nr. TRCJZ/2000/13666, houdende vaststelling subsidieplafonds 2000 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 228);

 • bbbbbb. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15069, houdende vaststelling subsidieplafond en aanvraagperiode 2001 Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart (Stcrt. 250);

 • cccccc. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 21 december 2001, nr. TRCJZ/2001/17493, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart (Stcrt. 249);

 • dddddd. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 oktober 2002, nr. TRCJZ/2002/10890, houdende vaststelling subsidieplafond Besluit behoud historische buitenplaatsen (Stcrt. 209);

 • eeeeee. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 november 2002, nr. TRCJZ/2002/11526, houdende vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling natuurbeheer 2000 begrotingsjaar 2003 (Stcrt. 217);

 • ffffff. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 5 december 2002, nr. TRCJZ/2002/12682, houdende vaststelling subsidieplafond 2003 Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart (Stcrt. 239);

 • gggggg. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 13 december 2002, nr. TRCJZ/2002/12123, houdende vaststelling subsidieplafond Besluit versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landeigenaren (Stcrt. 243);

 • hhhhhh. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 februari 2003, nr. TRCJZ/2003/426, houdende vaststelling subsidieplafond 2003 Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden (Stcrt. 29);

 • iiiiii. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 juli 2003, nr. TRCJZ/2003/5180, houdende vaststelling subsidieplafond Regeling herstel historische buitenplaatsen (Stcrt. 141);

 • jjjjjj. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 augustus 2003, nr. TRCJZ/2003/6879, houdende vaststelling subsidieplafond 2003 Besluit ontwikkeling van Landschappen (Stcrt. 162);

 • kkkkkk. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 oktober 2003, nr. TRCJZ/2003/9162, houdende vaststelling subsidieplafond Besluit behoud historische buitenplaatsen (Stcrt. 209);

 • llllll. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 oktober 2003, nr. TRCJZ/2003/9063, houdende vaststelling subsidieplafonds Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (Stcrt. 210);

 • mmmmmm. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 oktober 2003, nr. TRCJZ/2003/9097, houdende vaststelling beheersbijdragen 2004 Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 211);

 • nnnnnn. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 oktober 2003, nr. TRCJZ/2003/9378, houdende vaststelling subsidieplafonds 2004 Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (Stcrt. 212);

 • oooooo. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 oktober 2003, nr. TRCJZ/2003/9379, houdende vaststelling subsidieplafonds 2004 Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 212);

 • pppppp. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 november 2003, nr. TRCJZ/2003/8656, houdende vaststelling subsidieplafond 2004 Regeling versterking recreatie (Stcrt. 218);

 • qqqqqq. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 december 2003, nr. TRCJZ/2003/10630, houdende vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond 2004 Regeling subsidiëring kwaliteit Groene Hart (Stcrt. 247);

 • rrrrrr. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 december 2003, nr. TRCJZ/2003/10605, houdende vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven beheersovereenkomsten begrotingsjaar 2004 (Stcrt. 247);

 • ssssss. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 december 2003, nr. TRCJZ/2003/10631, houdende vaststelling subsidieplafond 2004 Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties (Stcrt. 247);

 • tttttt. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 december 2003, nr. TRCJZ/2003/10585, houdende vaststelling subsidieplafond 2004 Besluit instandhouding schaapskuddes en Besluit versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren (Stcrt. 248);

 • uuuuuu. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 februari 2004, nr. TRCJZ/2003/11152, houdende vaststelling subsidieplafond 2004 Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden (Stcrt. 37);

 • vvvvvv. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 maart 2004, nr. TRCJZ/2004/230, houdende vaststelling subsidieplafonds 2004 Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging (Stcrt. 52);

 • wwwwww. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 19 maart 2003, nr. TRCJZ/2004/1860, houdende vaststelling subsidieplafond 2004 Regeling natuurbraaksubsidie (Stcrt. 61).

Artikel VIII. Ondernemersgerichte maatregelen

[Vervallen per 01-10-2006]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 juli 1997, houdende vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht (Stcrt 1997, 131);

 • b. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 augustus 1997, nr. J978023, houdende vaststelling subsidieplafond in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht (Stcrt. 1997, 158);

 • c. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 februari 1998, nr. J982028, houdende vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht (Stcrt. 1998, 40);

 • d. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 december 1998, nr. TRCJZ/1998/1727, houdende vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht (Stcrt. 1998, 241);

 • e. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 8 oktober 1999, nr. TRCJZ/1999/9963, houdende vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht (Stcrt. 1999, 194);

 • f. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 3 april 2000, nr. TRCJZ/2000/3016, houdende vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht (Stcrt. 2000, 66);

 • g. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 februari 1998, (nr. J98204) houdende vaststelling investeringslijst markt en concurrentiekracht, (Stcrt. 1998, 40);

 • h. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 mei 1998, (nr. J984612) houdende openstelling aanvraagperiode Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (algemeen) (Stcrt. 1998, 95);

 • i. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 mei 1998, (nr. J984613) houdende openstelling van de aanvraagperiode Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (varkensvlees) (Stcrt. 1998, 95);

 • j. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 2 juni 1999, (nr. TRCJZ/1999/5454) houdende openstelling van de aanvraagperiode Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (bosbouw) (Stcrt. 1999, 103);

 • k. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 juli 1997, houdende openstelling van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (primaire landbouw) (Stcrt. 1997, 131);

 • l. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 april 1999, houdende openstelling van de Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (verwerking en afzet landbouwproducten) (Stcrt. 1999, 76);

 • m. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 april 1999, (nr. TRCJZ/1999/3996) houdende openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht onderdeel verwerking en afzet visserijproducten (Stcrt. 1999,72);

 • n. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 juni 2000, (nr. TRCJZ/1999/1036) houdende openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht t.b.v. verzamelcentra varkens (Stcrt. 1999, 22);

 • o. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 29 juli 1998, (nr. J986793) houdende openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht t.b.v. verzamelcentra verzamelcentra en slachterijen (Stcrt. 1998, 148);

 • p. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 april 1999, (nr. TRCJZ/1999/3940) houdende openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht, onderdeel verwerking en afzet landbouwproducten (Stcrt. 1999, 76);

 • q. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 december 1998, (nr. TRCJZ/1998/1728) houdende sluiting aanvragen subsidie investeringsprojecten primaire landbouw (Stcrt. 1998, 238);

 • r. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 februari 1998, (nr. J98203) houdende vaststelling aanvraagperiode subsidie Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (Stcrt. 1998, 40);

 • s. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 29 juni 1998, (nr. J985687) houdende verhoging subsidieplafond Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (primaire landbouw) (Stcrt. 1998, 122);

 • t. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 november 1997, (nr. J9712033) tot wijziging van de investeringslijst en subsidieplafond stimuleringskader (Stcrt. 1997, 229);

 • u. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 september 1997, nr. J979683, houdende bekendmaking subsidiabele thema’s natuur en milieueducatieregeling (Stcrt 1997, 182);

 • v. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 juli 2001, nr. TRCJZ 8273, houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling demonstratie en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw (Stcrt. 2001, 130);

 • w. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 april 2002, nr. TRCJZ/2002/2912, houdende openstelling Regeling structuurverbetering glastuinbouw 2002 (Stcrt. 2002, 73);

 • x. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 april 2002, nr. TRCJZ/2002/2778, houdende ophoging subsidieplafond Subsidieregeling demonstratie en bewustmakingsprojecten (Stcrt 82);

 • y. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 april 1999, nr. TRCJZ/1999/3642, houdende sluiting van de aanvraagmogelijkheid Regeling stimulering biologische productiemethode (Stcrt. 1999,67);

 • z. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 augustus 1998, nr. J987716, houdende sluiting aanvraagmogelijkheid Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen (Stcrt 1998, 166);

 • aa. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 september 2000, nr. TRCJZ/2000/5185, houdende vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond Regeling stimulering biologische productiemethode (Stcrt 2000, 182;)

 • bb. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en visserij van 6 juli 1998, nr. J985762, houdende vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdieren (Stcrt 1998, 128);

 • cc. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 november 2002, nr. TRCJZ/2002/ 12095, houdende vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds Subsidieregeling demonstratie en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw (Stcrt 2002, 226);

 • dd. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 december 2002, houdende vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds Subsidieregeling demonstratie en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw (Strcrt 2002, 244);

 • ee. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 december 2001, nr. TRCJZ/2003/16755, houdende vaststelling aanvraagperiode ex artikel 3 Investeringsregeling biologische varkenshouderij (Stcrt 2001, 238);

 • ff. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 7 september 2001, nr. TRCJZ/2001/12490) houdende vaststelling aanvraagperiode Regeling stimulering biologische productiemethode (Stcrt 2001, 173);

 • gg. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 februari 2002, nr. TRCJZ/2002/2823, houdende vaststelling aanvraagperiode Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdieren (Stcrt 2002, 41);

 • hh. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 juni 2002, nr. TRCJZ/2002/6593, houdende vaststelling aanvraagperiode Regeling stimulering biologische productiemethode (Stcrt 2002, 113);

 • ii. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 april 2001, nr. TRCJZ/2001/3361, houdende vaststelling indientermijn en subsidieplafond met betrekking tot subsidieaanvragen in het kader van de Regeling stimulering biologische productiemethode (Stcrt 2001, 68);

 • jj. Regeling vooraangifte oogstschade 1993 Noord-Nederland;

 • kk. Regeling oogstschade 1993 Noord-Nederland;

 • ll. Bijdrageregeling landbouwbedrijven overstromingschade Maas 1993;

 • mm. Regeling oogstschade 1994 Noord-Holland;

 • nn. Bijdrageregeling landbouwbedrijven overstromingschade 1995;

 • oo. Subsidieregeling extensivering vleesstierenhouderij;

 • pp. Regeling oogstschade 1998;

 • qq. Openstellingsbesluit Kaderregeling kennis en advies (akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt 2003);

 • rr. Openstellingsbesluit Kaderregeling kennis en advies (jonge agrariërs 2003);

 • ss. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 december 2003, nr. TRCJZ/2003/9877, houdende vaststelling van een aanvraagperiode van de Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw (Stcrt. 235).

Artikel IX. Productie en gebruik dierlijke meststoffen

[Vervallen per 01-10-2006]

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

 • a. Regeling accountantswerkzaamheden Meststoffenwet 2000;

 • b. Regeling accountantswerkzaamheden Meststoffenwet 2001;

 • c. Regeling vaststelling aangifteformulieren mineralenheffingen;

 • d. Regeling vaststelling aangifteformulieren mineralenheffingen 1999;

 • e. Regeling verlaging stikstof productienormen voor 2002;

 • f. Vrijstellingsregeling waterschade Meststoffenwet 1998;

 • g. Vrijstellingsregeling kippen Meststoffenwet;

 • h. Vrijstellingsregeling kalverhouderijen Meststoffenwet;

 • i. Vrijstellingsregeling herbevolking varkenshouderijen Meststoffenwet;

 • j. Vrijstellingsregeling administratieve verplichtingen Meststoffenwet in verband met mond-en klauwzeer;

 • k. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 mei 1999, nr. TRCJZ/1999/3706, houdende wijziging van de Regeling landbouwgrond Meststoffenwet en de Regeling voorraden Meststoffenwet (Stcrt. 97);

 • l. Regeling vaststelling registratieformulier dierlijke meststoffen;

 • m. Regeling vaststelling registratieformulier dierlijke meststoffen 1992;

 • n. Regeling vaststelling registratieformulier jongvee-opfokkers;

 • o. Overgangsregeling Wet verplaatsing mestproductie;

 • p. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 januari 1995, nr. J 9420602, houdende vaststelling van het formulier Mestafzetplan 1995, 1996 en 1997 (Stcrt. (Stcrt. 18);

 • q. Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1995;

 • r. Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1996;

 • s. Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1997;

 • t. Opkoopregeling varkenshouderij;

 • u. Opkoopregeling varkenshouderij 1998;

 • v. Opkoopregeling varkensrechten;

 • w. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 december 1998, nr. TRCJZ/1998/2804, houdende vaststelling van het formulier grondgebruikersverklaring 1998 (Stcrt. 247);

 • x. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 december 1998, nr. TRCJZ/1998/2843, houdende vaststelling van het formulier grondgebruikersverklaring 1999 (Stcrt. 247);

 • y. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 oktober 1998, nr. TRCJZ/1998/71, houdende vaststelling van de formulieren inzake experiment ‘het Zuivere Ei’ (Stcrt. 207);

 • z. Regeling financiële tegemoetkoming Wet herstructurering varkenshouderij;

 • aa. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 13 december 1999, nr. TRCJZ/1999/11277, houdende wijziging van de Regeling financiële tegemoetkoming Wet herstructurering varkenshouderij (Stcrt. 252);

 • bb. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 1 november 1999, nr. TRCJZ/1999/10733, houdende vaststelling van de formulieren inzake experiment ‘Golden Harvest’ (Stcrt. 211);

 • cc. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 augustus 1999, nr. TRCJZ/1999/8259, houdende sluiting van de Opkoopregeling varkensrechten (Stcrt. 156);

 • dd. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 september 2001, nr. TRCJZ/2001/13932, houdende openstelling van de Regeling beëindiging veehouderijtakken en vaststelling subsidiebedragen (Stcrt. 188);

 • ee. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 maart 2000, nr. TRCJZ/2000/2720, houdende subsidieplafonds voor beëindigingssubsidie en sloopsubsidie veehouderijtakken (Stcrt. 55);

 • ff. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 augustus 2000, nr. TRCJZ/2000/10234, houdende vaststelling van het formulier Vrijstellingsregeling gestarte en uitgebreide bedrijven Meststoffenwet (Stcrt. 159).

Artikel X. Landbouwwet (statistiek, marktordening, EG-heffingen en -subsidies)

[Vervallen per 01-10-2006]

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

 • a. Beschikking landbouwtelling 1988;

 • b. Beschikking landbouwtelling 1989;

 • c. Beschikking landbouwtelling 1990;

 • d. Beschikking landbouwtelling 1991;

 • e. Beschikking landbouwtelling 1992;

 • f. Beschikking landbouwtelling boomkwekerijgewassen en vaste planten 1991;

 • g. Regeling landbouwtelling 1993;

 • h. Regeling landbouwtelling 1994;

 • i. Regeling landbouwtelling 1995;

 • j. Regeling landbouwtelling 1996;

 • k. Regeling landbouwtelling 1997;

 • l. Regeling landbouwtelling 1998;

 • m. Regeling landbouwtelling 1999;

 • n. Regeling landbouwtelling 2000;

 • o. Regeling landbouwtelling 2001;

 • p. Regeling landbouwtelling 2002;

 • q. Regeling landbouwtelling bomen en planten 1996;

 • r. Regeling landbouwtelling boomkwekerijgewassen in de open grond september 1985;

 • s. Regeling landbouwtelling fruit 1997;

 • t. Regeling landbouwtelling fruit 2002;

 • u. Regeling agrimonetaire compensatie 1996/1997;

 • v. Beschikking superheffing bedrijfsopvolgingssituaties onderbezetting;

 • w. Beschikking superheffing bijzondere opvolgingssituaties;

 • x. Beschikking superheffing SLOM-cessionarissen;

 • y. Beschikking superheffing zure boerderijzuivelprodukten;

 • z. Beschikking verevening superheffing;

 • aa. Beschikking verevening superheffing 1988;

 • bb. Regeling schadevergoeding SLOM-concessionarissen;

 • cc. Regeling schadevergoeding SLOM-deelnemers;

 • dd. Regeling superheffing SLOM-deelnemers;

 • ee. Regeling verevening referentiehoeveelheid rechtstreekse verkoop 1989, 1990 en 1991;

 • ff. Regeling verevening referentiehoeveelheid rechtstreekse verkoop 1992 en 1993;

 • gg. Uitvoeringsregeling EG-rooipremie appelbomen 1994;

 • hh. Beschikking van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 februari 1992, nr. J921958 (Stcrt. 34);

 • ii. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 oktober 1992, nr. J9216229 (Stcrt. 205);

 • jj. Beschikking Melkstandaardisatie 1975;

 • kk. Beschikking aanvulling superheffing;

 • ll. Beschikking kortingscompensatie in de sector melk en zuivelprodukten;

 • mm. Beschikking kortingscompensatie in de sector melk- en zuivelprodukten 1992;

 • nn. Beschikking vaststelling kortingspercentage heffingsperiode 1991/1992;

 • oo. Beschikking steunverlening bijenteelt 1981;

 • pp. Beschikking tijdelijke verhoging referentiehoeveelheden en heffingvrije hoeveelheden;

 • qq. Beschikking toekenning aanvullende referentiehoeveelheden;

 • rr. Beschikking superheffing 1988;

 • ss. Regeling verhoging referentiehoeveelheden 1995;

 • tt. Interim uitvoeringsregeling EEG-slachtpremie rundvleesproducenten 1993;

 • uu. Regeling toekenning specifieke premierechten zoogkoeienhouders;

 • vv. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 september 2000, nr. TRCJZ/2000/11578 (Stcrt. 184);

 • ww. Regeling compensatie gevolgen BSE-crisis 1996;

 • xx. Regeling vergoeding kalvereigenaren BSE 1996;

 • yy. Regeling ondersteuning producenteninkomen rundvleessector in verband met de BSE-situatie 1997;

 • zz. Regeling subsidie opkoop in beschermings- en toezichtsgebieden MKZ;

 • aaa. Subsidieregeling fokverbod varkens 1997;

 • bbb. Beschikking steunverlening kleine graanproducenten;

 • ccc. Beschikking steunverlening voor de produktie van boekweit, kanariezaad en giers;

 • ddd. Beschikking ter zake van het tijdelijk uit produktie nemen van bouwland;

 • eee. Beschikking ter zake van het uit produktie nemen van bouwland;

 • fff. Beschikking terugbetaling ingehouden medeverantwoordelijkheidsheffing granen;

 • ggg. Beschikking terugbetaling ingehouden medeverantwoordelijkheidsheffing granen in verband met het tijdelijk uit produktie nemen van bouwland;

 • hhh. Beschikking terugbetaling ingehouden medeverantwoordelijkheidsheffingen granen in verband met het uit produktie nemen van bouwland;

 • iii. Beschikking tijdelijke inkomenssteun in de akkerbouw;

 • jjj. Beschikking controlevoorschriften inzake derde landen erwten, tuin- en veldbonen en niet bittere lupinen;

 • kkk. Beschikking vaststelling quota suiker en isoglucose 1981;

 • lll. Regeling vaststelling quota suiker en isoglucose voor het verkoopseizoen 2000/2001;

 • mmm. Regeling subsidie opkoop in vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003;

 • nnn. Uitvoeringsregeling EG-rooisubsidie 1998;

 • ooo. De Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 februari 1995, nr. J952699 (Stcrt.40);

 • ppp. Regeling vaststelling formulier gecombineerde opgave 2002;

 • qqq. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 20 juni 1996, nr. J966570 (Stcrt. 117);

 • rrr. Regeling melding overdracht premierechten ooien 1997;

 • sss. Regeling melding overdracht premierechten ooien 1998;

 • ttt. Regeling melding overdracht premierechten ooien 1999;

 • uuu. Regeling vaststelling aanvraagperiode specifieke premierechten ooien 1997;

 • vvv. Regeling vaststelling aanvraagperioden 1997 EG-premies ooien en stieren;

 • www. Regeling vaststelling aanvraagperioden 1999 EG-premies ooien, stieren en ossen;

 • xxx. Regeling vaststelling aanvraagperioden 2000 EG-premies ooien, stieren en ossen;

 • yyy. Regeling vaststelling perioden dierlijke EG-premies 2001;

 • zzz. Regeling vaststelling perioden EG-premies ooien 2002;

 • aaaa. Regeling vaststelling perioden EG-premies stieren, ossen en zoogkoeien 2002;

 • bbbb. Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 1997;

 • cccc. Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 1998;

 • dddd. Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 1999;

 • eeee. Regeling vaststelling perioden zoogkoeienpremie 2000;

 • ffff. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 juni 2001, nr. TRCJZ/2001/7867 (Stcrt. 113);

 • gggg. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 29 juni 1995, nr. J958734 (Stcrt. 124);

 • hhhh. Regeling vaststelling indieningsperiode 1997 aanvraag oppervlakten;

 • iiii. Regeling vaststelling indieningsperiode 1998 aanvraag oppervlakten;

 • jjjj. Regeling vaststelling indieningsperiode 1999 aanvraag oppervlakten;

 • kkkk. Regeling vaststelling indieningsperiode 2000 aanvraag oppervlakten;

 • llll. Regeling vaststelling indieningsperiode 2001 aanvraag oppervlakten;

 • mmmm. Regeling vaststelling indieningsperiode 2002 aanvraag oppervlakten;

 • nnnn. Regeling vaststelling indieningsperiode 2003 aanvraag oppervlakten;

 • oooo. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 2 april 1998, nr. J982870 (Stcrt. 65);

 • pppp. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 maart 1999, nr. TRCJZ/1999/3440 (Stcrt. 62);

 • qqqq. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 maart 2000, nr. TRCJZ/2000/3343 (Stcrt. 65);

 • rrrr. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 maart 2001, nr. TRCJZ/2001/3502 (Stcrt. 62);

 • ssss. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 maart 2002, nr. TRCJZ/2002/4004 (Stcrt. 62);

 • tttt. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 maart 2003, nr. TRCJZ/2003/2671 (Stcrt. 63);

 • uuuu. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 oktober 2003, nr. TRCJZ/2003/8665 (Stcrt. 199);

 • vvvv. Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor het verkoopseizoen 2002/2003;

 • wwww. Beschikking medeverantwoordelijkheidsheffing granen 1988;

 • xxxx. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 oktober 1999, nr.TRCJZ/1999/9230 (Stcrt. 197);

 • yyyy. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 oktober 1998, nr. J989173 (Stcrt. 196);

 • zzzz. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 oktober 1999, nr. TRCJZ/1999/9903, houdende intrekking betaalorgaanstatus Productschap Vis (Stcrt. 200);

 • aaaaa. Regeling natuurbraaksubsidie;

 • bbbbb. Beschikking zijderupsenteelt;

 • ccccc. Beschikking procuratieregeling V.I.B. 1958;

 • ddddd. Tabaksbeschikking 1971–I.

Artikel XI. In- en uitvoerwet

[Vervallen per 01-10-2006]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Beschikking compensatie uitvoer landbouwgoederen Italië 1992;

 • b. Compensatiebeschikking toetreding Spanje en Portugal;

 • c. Koffiebeschikking 1981;

 • d. Koffieregeling 1988;

 • e. Restitutiebeschikking Tabak;

 • f. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 22 december 1995, nr. J9511863, houdende wijziging van de in- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 251);

 • g. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 juni 1996, nr. J966671, houdende wijziging van de in- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 122).

Artikel XII. Landbouwkwaliteitswet

[Vervallen per 01-10-2006]

De volgende regelingen en beschikking worden ingetrokken:

 • a. Regeling vrijstelling zuigelingenvoeding (EEG);

 • b. Landbouwkwaliteitsregeling melkpoeder;

 • c. Beschikking van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 3 juli 1998, nr. J 983196, houdende mandaatverlening aan de Inspectie voor de Gezondheidsbescherming inzake etikettering rundvlees (Stcrt. 1998, 127).

Artikel XIII. Veterinaire regelgeving

[Vervallen per 01-10-2006]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel XIV. Visserijregelgeving

[Vervallen per 01-10-2006]

De volgende regelingen, beschikkingen en besluiten worden ingetrokken:

 • a. Regeling geldsom visakten 1995;

 • b. Regeling geldsom visakten 1996;

 • c. Regeling geldsom visakten 1997;

 • d. Regeling geldsom visakten 1998;

 • e. Regeling geldsom visakten 1999;

 • f. Regeling geldsom visakten 2000;

 • g. Regeling geldsom visakten 2001;

 • h. Regeling geldsom visakten 2002;

 • i. Regeling geldsom visakten 2003;

 • j. Beschikking van de Minister van Landbouw en Visserij van 10 mei 1978, nr. J 1551, (Stcrt. 91);

 • k. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 september 2000, nr. TRCJZ/2000/11440 (Stcrt. 179);

 • l. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 september 2000, TRCJZ/2000/11336 (Stcrt. 180);

 • m. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 januari 2003,TRCJZ/2003/811 (Stcrt. 23);

 • n. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 maart 1987, nr. J 2981 (Stcrt. 63);

 • o. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 maart 1996, nr. J 962924 (Stcrt. 53);

 • p. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 maart 1996, nr. J 963707 (Stcrt. 64);

 • q. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 april 1996, nr. J 964054 (Stcrt.72);

 • r. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 maart 1997, nr. J 972438 (Stcrt.52);

 • s. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 24 maart 1997, nr. J 972641 (Stcrt. 59);

 • t. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 maart 1992, nr. J 923672 (Stcrt. 65);

 • u. Regeling vrijstelling ondermaatse aal 1987;

 • v. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 29 mei 1996, nr. J 965676 (Stcrt. 101);

 • w. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 mei 1997, nr. J 974695 (Stcrt. 109);

 • x. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 juni 1998, nr. J 985913 (Stcrt. 118);

 • y. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 juli 1999, nr. TRCJZ/1999/7581 (Stcrt. 145);

 • z. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 juli 2000, nr. TRCJZ/2000/8346 (Stcrt. 129);

 • aa. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 8 juni 2001, nr. TRCJZ/2001/7801 (Stcrt. 109);

 • bb. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 14 juni 2002, nr. TRCJZ/2002/6671 (Stcrt. 112);

 • cc. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 maart 1994, nr. J 944382 (Stcrt. 50);

 • dd. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 maart 1996, nr. J 963594 (Stcrt. 65);

 • ee. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 maart 1997, nr. J 972243 (Stcrt. 49);

 • ff. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 maart 1998, nr. J 982319 (Stcrt. 43);

 • gg. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 2 maart 1999, nr. TRCJZ/1999/1840 (Stcrt. 42);

 • hh. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeer en Visserij van 13 maart 2001, nr. TRCJZ/2001/3232 (Stcrt. 52);

 • ii. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 5 maart 2002, nr. TRCJZ/2002/3579 (Stcrt. 45);

 • jj. Regeling openstelling spieringvisserij op IJsselmeer 2003;

 • kk. Regeling vrijstelling visserij vaste vistuigen kustwateren 1989;

 • ll. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 juli 2000, nr. TRCJZ/2000/9806 (Stcrt. 144);

 • mm. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 31 oktober 1997, nr. J. 9711975 (Stcrt. 215);

 • nn. Regeling herstelmaatregelen kabeljauwbestand;

 • oo. Regeling kabeljauw- en wijtingvisserij 1991;

 • pp. Regeling kabeljauw- en wijtingvisserij 1992;

 • qq. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 maart 1997, nr. J 972541 (Stcrt. 60);

 • rr. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 5 juli 1996, nr. J 967005 (Stcrt. 127);

 • ss. Regeling vaststelling afromingspercentages visserijdocumenten derde kwartaal 2002;

 • tt. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 25 september 1997, nr. J 9710575 (Stcrt. 191);

 • uu. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 april 1998, nr. J 984032 (Stcrt. 82);

 • vv. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 april 2000, TRCJZ/2000/3755 (Stcrt. 71);

 • ww. Tijdelijke regeling beperking capaciteit vissersvaartuigen;

 • xx. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 november 2002, nr. TRCJZ/2002/11729 (Stcrt. 213);

 • yy. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 april 2003, nr. TRCJZ/2003/3665 (Stcrt. 78);

 • zz. Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 oktober 2003, nr. TRCJZ/2003/9381 (Stcrt. 211);

 • aaa. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 november 2002, nr. TRCJZ/2002/12408 (Stcrt. 231);

 • bbb. Regeling tegemoetkoming beheerkosten Biesheuvelgroepen;

 • ccc. Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 12 juli 2001, nr. TRCJZ/2001/9497 (Stcrt. 133);

 • ddd. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 28 december 1999, nr. TRCJZ/1999/13531 (Stcrt. 252);

 • eee. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15085 (Stcrt. 249);

 • fff. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15084 (Stcrt. 249);

 • ggg. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 27 juli 2001, nr. TRCJZ/2001/10722 (Stcrt. 144);

 • hhh. Besluit van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 april 2003, nr. TRCJZ/2003/370 (Stcrt. 79);

 • iii. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 6 juni 2003, nr. TRCJZ/2003/5280 (Stcrt. 107);

 • jjj. Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 juli 2003, nr. TRCJZ/2003/6963 (Stcrt. 143).

Paragraaf 2. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-10-2006]

Artikel XV. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-10-2006]

 • 1 Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XIV, plaats.

 • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XIV, blijven in stand.

Artikel XVI. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel XVII. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: LNV-intrekkingsregeling 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina