Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar 2004 - 2005

[Regeling vervallen per 01-08-2005.]
Geldend van 01-08-2004 t/m 31-07-2005

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar 2004 - 2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit;

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • wet:

  de Wet op het voortgezet onderwijs

 • vwo:

  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

 • havo:

  hoger algemeen voortgezet onderwijs

 • mavo:

  middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

 • vbo:

  voorbereidend beroepsonderwijs

 • praktijkonderwijs:

  praktijkonderwijs, met uitzondering van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

 • lwoo:

  leerwegondersteunend onderwijs

 • onderwijsinhoudcode:

  code die de schoolsoort, afdeling of leerjaren aangeeft

 • school:

  een school voor vwo, havo, mavo, vbo of praktijkonderwijs

 • afdeling:

  een afdeling voor vbo, lwoo of praktijkonderwijs.

Artikel 3. Bedrag afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte

[Vervallen per 01-08-2005]

Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel b, van de wet bestaat uit een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. Het vaste bedrag per school bedraagt € 10.224,57 en het bedrag per leerling is opgenomen in artikel 4, eerste lid.

Artikel 4. Bedragen per leerling

[Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 3, is het bedrag van de desbetreffende schoolsoort, afdeling of leerjaren, zoals aangegeven in kolom II van de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel.

 • 2 Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel c, van de wet, is de som van de bedragen van de desbetreffende schoolsoort, afdeling of leerjaren, zoals aangegeven in de kolommen I en III van de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel.

 • 3 De bedragen in de kolommen I, II en III van de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel, betreffen de vergoeding in verband met respectievelijk schoonmaken, instandhouding gebouwen en overige exploitatiekosten.

 • 4 De som van de bedragen per leerling als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verhoogd volgens de toeslagen lwoo in de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel, ingeval een leerling per 1 oktober 2003 is ingeschreven bij een afdeling voor leerwegondersteu-nend onderwijs.

 • 5 Voor zover afdelingen of scholen niet zijn vermeld inhet zesde lid van dit artikel, is in de bijlage van deze regeling aan de hand van de onderwijsinhoudcodes aangegeven tot welke schoolsoort, afdeling of leerjaren deze worden gerekend.

 • 6 Tabel met de vergoedingsbedragen per leerling in euro’s:

  Schoolsoort

  Leerjaren

  I

  (schoonmaken)

  II

  (instandhouding gebouwen)

  III

  (overige exploitatiekosten)

  Som van I, II en III

  1 vwo, havo, mavo of vbo

  1 en 2

  161,58

  89,40

  348,51

  599,49

  2 vwo, havo of mavo 1

  3 t/m 6

  133,54

  72,28

  289,94

  495,76

  3 mavo/vbo: gemengde leerweg

  3 en 4 van alle afdelingen en intra-sectorale programma’s

  166,81

  89,4o

  492,91

  749,12

  4 vbo 2

  3 en 4 van de afdeling:

  209,10

  102,72

  542,39

  854,21

   

  a. handel en verkoop

         
   

  b. administratie

         
   

  c. handel en administratie 3

         

  5 vbo4

  3 en 4 van de afdeling:

  197,23

  188,80

  1.308,39

  1.694,42

   

  a. grafische techniek alle leerjaren van de afdeling:

         
   

  b. nautisch onderwijs

         

  6 vbo 5

  3 en 4 van de afdeling:

  138,77

  89,40

  595,75

  823,92

   

  a. landbouw en natuurlijke omgeving

         
   

  b. landbouw breed 6

         

  7 vbo 7

  3 en 4 van de afdeling:

  240,00

  165,97

  876,47

  1.282,44

   

  a. bouwtechniek

         
   

  b. metaaltechniek

         
   

  c. elektrotechniek

         
   

  d. voertuigentechniek

         
   

  e. installatietechniek

         
   

  f. transport en logistiek

         
   

  g. bouw-breed 8

         
   

  h. metalektro9

         
   

  i. instalektro10

         
   

  j. verzorging

         
   

  k. uiterlijke verzorging

         
   

  l. zorg en welzijn-breed 11

         
   

  m. mode en commercie

         
   

  n. consumptief

         
   

  o. onsumptief breed 12

         

  8 praktijkonderwijs

  n.v.t. 13

  178,69

  89,40

  689,70

  957,79

  toeslag lwoo

  1 en 2

  3,80

  8,08

  73,58

  85,46

  toeslag lwoo

  3 en 4

  4,28

  15,22

  189,56

  209,06

Artikel 5. Vergoeding categoriale vbo-school voor landbouw

[Vervallen per 01-08-2005]

In afwijking van artikel 4 is het bedrag voor de school voor vbo met uitsluitend de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en het intra-sectorale programma landbouw breed, alsmede voor de overeenkomstige afdeling voor lwoo, als volgt:

Bedragen in euro's

Schoolsoort

Leerjaren

I (schoonmaken)

II (instandhouding gebouwen)

III

(overige exploitatiekosten)

Som van I, II en III

vbo 14

alle leerjaren van de afdelingen: - landbouw en natuurlijke omgeving - landbouw breed 15

138,77

72,28

404,28

615,33

toeslag lwoo

alle leerjaren van de afdelingen: - landbouw en natuurlijke omgeving - landbouw breed16

4,28

15,22

189,56

209,06

Artikel 6. Aanvullende vergoeding nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

[Vervallen per 01-08-2005]

Indien de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap op grond van artikel 85a van de wet aan een nevenvestiging in verband met spreidingsnoodzaak een aanvullende vergoeding voor personeelskosten toekent, wordt een aanvullende exploitatiekostenvergoeding verstrekt van € 10.224,57 per nevenvestiging.

Artikel 7. Aanvullende vergoeding scholen onder de opheffingsnorm

[Vervallen per 01-08-2005]

In geval de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap ten aanzien van een school artikel 108, vierde lid, van de wet toepast, heeft het bevoegd gezag aanspraak op een extra vergoeding van € 8.492,08 per school.

Artikel 8. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling treedt in werking op een door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap te bepalen tijdstip en vervalt met ingang van 1 augustus 2005.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar 2004 - 2005.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2005]

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort vbo zijn inclucief de onderwijsinhoudcodes van de beroepsgerichte leerwegen (inclusief leerwerktrajecten), de onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort mavo zijn inclusief de onderwijsinhoudcodes van de theoretische leerweg.

De afkorting isp staat voor intra-sectoraal programma binnen de leerwegen.

 

Schoolsoort/afdeling

Leerjaren

Onderwijsinhoudcode

Onderwijsinhoudcode leerwegondersteunend onderwijs

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

0010, 0021, 0030, 0100, 0200, 0300, 0400, 0420, 0600, 0700, 0800

0035, 2210

2

vwo, havo of mavo

3 t/m 6

0010, 0100, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0200, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0300, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0400, 0420, 0600, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0700, 0800

2210

3

vbo/mavo: gemengde leerweg

3 en 4

   
 

- Bouwtechniek

 

2711

2311

 

- isp bouw-breed

 

2723

2323

 

- metaaltechniek

 

2712

2312

 

- elektrotechniek

 

2713

2313

 

- isp metalektro

 

2721

2321

 

- isp instalektro

 

2722

2322

 

- voertuigentechniek

 

2714

2314

 

- installatietechniek

 

2715

2315

 

- transport en logistiek

 

2717

2317

 

- verzorging

 

2731

2331

 

- uiterlijke verzorging

 

2732

2332

 

- isp zorg en welzijn-breed

 

2741

2341

 

- mode en commercie

 

2753, 2720

2353, 2320

 

- consumptief

 

2754

2354

 

- isp consumptief breed

 

2761

2361

 

- handel en verkoop

 

2752

2352

 

- administratie

 

2751

2351

 

- handel en administratie

 

2762

2362

 

- nautisch onderwijs

 

2718, 2719

2318, 2319

 

- grafische techniek

 

2716

2316

 

- landbouw en natuurlijke

 

2771

2371

 

omgeving

     
 

- isp landbouw breed

 

2781

2381

4a

vbo – handel en verkoop

3 en 4

1800, 1801, 2852, 2952, 3052

1120, 2452, 2552, 2652

4b

vbo – administratie

3 en 4

1640, 1641, 2851, 2951, 3051

1110, 2451, 2551, 2651

4c

vbo – isp handel en administratie

3 en 4

2862, 2962, 3062

2462, 2562, 2662

5a

vbo – grafische techniek

3 en 4

2070, 2071, 2072, 2073, 2816, 2916, 3016

1370, 1371, 2416, 2516, 2616

5b

vbo – nautisch onderwijs

Alle leerjaren

1902, 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1915, 2818, 2819, 2918, 2919, 3018, 3019

1391, 1393, 1397, 1398, 1399, 2418, 2419, 2518, 2519, 2618, 2619

6a

vbo – landbouw en natuurlijke omgeving (en levensmiddelentechnologie

3 en 4

1420, 1421, 2871, 2971, 3071

1202, 2471, 2571, 2671

6b

vbo – isp landbouw breed

3 en 4

2881, 2981, 3081

2481, 2581, 2681

7a

vbo – bouwtechniek

3 en 4

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2811, 2911, 3011

1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 2411, 2511, 2611

7b

vbo – metaaltechniek

3 en 4

2020, 2023, 2024, 2025, 2027, 2812, 2912, 3012

1320, 1323, 1324, 1325, 2412, 2512, 2612

7c

vbo – elektrotechniek

3 en 4

2030, 2031, 2813, 2913, 3013

1330, 2413, 2513, 2613

7d

vbo – voertuigentechniek

3 en 4

2050, 2051, 2052, 2053, 2814, 2914, 3014

1350, 1351, 2414, 2514,2614

7e

vbo – installatietechniek

3 en 4

2040, 2041, 2042, 2043, 2815, 2915, 3015

1340, 1341, 1342, 2415, 2515, 2615

7f

vbo – transport en logistiek

3 en 4

2075, 2076, 2817,2917, 3017

1375, 2417, 2517, 2617

7g

vbo – isp bouw-breed

3 en 4

2823, 2923, 3023

2423, 2523, 2623

7h

vbo – isp metalektro

3 en 4

2821, 2921, 3021

2421, 2521, 2621

7i

vbo – isp instalektro

3 en 4

2822, 2922, 3022

2422, 2522, 2622

7j

vbo – verzorging

3 en 4

1660, 1661, 2831, 2931, 3031

1150, 2431, 2531, 2631

7k

vbo – uiterlijke verzorging

3 en 4

1680, 1681, 2832, 2932, 3032

1140, 2432, 2532, 2632

7l

vbo – isp zorg en welzijn-breed

3 en 4

2841, 2941, 3041

2441, 2541, 2641

7m

vbo – mode en commercie

3 en 4

1670, 1671, 2085, 2099, 2853, 2953, 2820, 2920, 3020, 3053

1130, 1385, 2453, 2553, 2420, 2520, 2620, 2653

7n

vbo – consumptief

3 en 4

2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2854, 2954, 3054

1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 2454, 2554, 2654

7o

vbo – isp consumptief breed

3 en 4

2861, 2961, 3061

2461, 2561, 2661

8

Praktijkonderwijs

n.v.t. *

0090

 
 1. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [1]
 2. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [2]
 3. intra-sectorale programma binnen de leerwegen

  ^ [3]
 4. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [4]
 5. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [5]
 6. intra-sectorale programma binnen de leerwegen

  ^ [6]
 7. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [7]
 8. intra-sectorale programma binnen de leerwegen

  ^ [8]
 9. intra-sectorale programma binnen de leerwegen

  ^ [9]
 10. intra-sectorale programma binnen de leerwegen

  ^ [10]
 11. intra-sectorale programma binnen de leerwegen

  ^ [11]
 12. intra-sectorale programma binnen de leerwegen

  ^ [12]
 13. het praktijkonderwijs kent geen leerjaren

  ^ [13]
 14. het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [14]
 15. intra-sectoraal programma binnen de leerwegen

  ^ [15]
 16. intra-sectoraal programma binnen de leerwegen

  ^ [16]
Terug naar begin van de pagina