Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2004

[Regeling vervallen per 02-07-2015.]
Geraadpleegd op 11-08-2022.
Geldend van 28-05-2004 t/m 01-07-2015

Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2004

Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4, derde lid, van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

§ 1. Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. VLG: Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen;

 • b. huishoudelijk gevaarlijk afval: de volgende stoffen en voorwerpen die als afvalstoffen als bedoeld in randnummer 1.2.1 van bijlage 1 bij de VLG, en volgens de indeling, bedoeld in randnummer 2.1.1.1 van bijlage 1 van de VLG, vrijkomen uit huishoudens of in kleine hoeveelheden vrijkomen uit bedrijven:

  • 1°. spuitbussen vallende onder klasse 2, UN nr. 1950,

  • 2°. brandblusapparaten vallende onder klasse 2, UN nr. 1044

  • 3°. stoffen vallende onder de klassen 3, 6.1 of 8,

  • 4°. verfafval vallende onder klasse 4.1, UN nr. 3175,

  • 5°. gebruikte injectienaalden, afgeknipte capillairen, bloedbuizen en soortgelijke scherpe voorwerpen, vallende onder klasse 6.2,

  • 6°. accu’s vallende onder klasse 8;

 • c. element: een verpakking die volwandig en vloeistofdicht is en voorzien is van een goed sluitend deksel;

 • d. begeleider: degene die bij het voertuig aanwezig is om het huishoudelijk gevaarlijk afval in ontvangst te nemen;

 • e. etiket: etiket, bedoeld in randnummer 5.2.2.2.2 van bijlage 1 bij de VLG.

§ 2. Toepassingsbereik

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

Deze regeling is van toepassing op het vervoeren alsmede het ten vervoer aanbieden en aannemen van huishoudelijk gevaarlijk afval.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

De volgende randnummers van bijlage 1 bij de VLG zijn niet van toepassing:

 • a. 1.1.3.6;

 • b. 3.3.1;

 • c. 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10;

 • d. 5.2.1, 5.2.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3;

 • e. 7.5.4, 7.5.7;

 • f. 8.1.2.1, onderdeel a) en b), 8.1.5, onderdeel c) en 8.3.6.

§ 3. De aanbieder

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

 • 1 Het huishoudelijk gevaarlijk afval wordt slechts aangeboden in een voor de stof deugdelijke, goed gesloten verpakking, en:

  • a. voor de voorwerpen vallende onder klasse 6.2: een verpakking die bovendien verwonding bij het aannemen uitsluit;

  • b. voor huishoudelijk gevaarlijk afval afkomstig van bedrijven: een doos met een inhoud van ten hoogste 60 liter, ingericht om afvalstoffen op gevaarscategorie te scheiden (kga-box).

 • 2 De verpakking is aan de buitenzijde vrij van huishoudelijk gevaarlijk afval.

 • 3 De naam van de stof is op de verpakking aangegeven.

 • 4 Per inzameling wordt per bedrijf slechts een doos als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, aangenomen.

§ 4. Het voertuig bestemd voor het vervoer van huishoudelijk gevaarlijk afval en zijn uitrusting

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

Het voertuig bestemd voor het vervoer van huishoudelijk gevaarlijk afval:

 • a. is ingericht voor het vervoer van goederen; en

 • b. beschikt over een laadruimte die van het bestuurdersgedeelte is gescheiden door een vaste dichte wand, of trekt een laadruimte mee die geen deel uitmaakt van het voertuig.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

 • 1 De laadruimte van een gesloten voertuig heeft aan de bovenzijde een permanent aangedreven afzuiging en is voorzien van openingen aan de onderzijde.

 • 2 De elektrische installatie als geheel voldoet aan de randnummers 9.2.2.2 en 9.2.2.6 van bijlage 1 bij de VLG.

 • 3 Het brandstofreservoir van het voertuig voldoet aan randnummer 9.2.4.3 van bijlage 1 bij de VLG.

 • 4 De motor van het voertuig is zodanig uitgerust en geplaatst, dat gevaar voor de lading door verwarming of ontsteking wordt vermeden.

 • 5 Het uitlaatsysteem alsmede de uitlaatleidingen zijn zodanig gericht of beschermd, dat gevaar voor de lading ten gevolge van verwarming of ontsteking wordt vermeden.

 • 7 Het tweede lid is niet van toepassing op een trekkend voertuig, waarvan de laadruimte geen deel uitmaakt.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

 • 1 Het voertuig is voorzien van elementen die tijdens het vervoer:

  • a. tegen onbedoeld verplaatsen of stoten zijn beschermd; en

  • b. met een deksel zijn gesloten en tegen onbedoeld openen zijn beschermd.

 • 2 Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing tijdens het rijden ten behoeve van het inzamelen en het stilstaan voor het inzamelen.

 • 3 In het voertuig is voldoende bewegingsruimte vrijgehouden om het huishoudelijk gevaarlijk afval te sorteren en in de elementen te plaatsen.

 • 4 Aan de weerszijden en aan de achterzijde van het voertuig is duidelijk zichtbaar een rookverbod aangegeven.

 • 5 Het voertuig is voorzien van een geel zwaailicht.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

In het voertuig bevinden zich:

 • a. het vakbekwaamheidscertificaat van de begeleider en de aantekening, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel b; en

 • b. de schriftelijke instructies en informatie opgemaakt overeenkomstig de bijlage bij deze regeling.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

In het voertuig bevindt zich voor elk bemanningslid binnen handbereik een veiligheidsuitrusting die bestaat uit:

 • a. een volledig aansluitende veiligheidsbril;

 • b. een adembeschermend masker;

 • c. een zuurbestendige, zuur–niet–doorlatende, overall of voorschoot;

 • d. synthetisch-rubberen handschoenen;

 • e. zuurbestendige, zuur–niet–doorlatende, laarzen of veiligheidsschoenen; en

 • f. een oogspoelfles met gedestilleerd water.

§ 5. Het vervoer

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

 • 1 Het is verboden voedingsmiddelen voor mens en dier in de laadruimte te vervoeren.

 • 2 Tijdens het inzamelen staat het voertuig stil.

 • 3 Tijdens het rijden ten behoeve van het inzamelen en het stilstaan voor het inzamelen voert het voertuig geel zwaailicht.

 • 4 Tijdens het inzamelen op een vaste halteplaats die als zodanig is aangeduid, is de motor afgezet en mag, in afwijking van het derde lid, het zwaailicht zijn afgezet.

§ 6. De elementen

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

 • 1 Het vervoer van huishoudelijk gevaarlijk afval geschiedt uitsluitend in elementen.

 • 2 Voor de stoffen en voorwerpen van elk der klassen is een afzonderlijk element aanwezig.

 • 3 Voor de stoffen en voorwerpen van klasse 8 zijn afzonderlijke elementen aanwezig voor respectievelijk zuren, basen en accu’s.

 • 4 Spuitbussen mogen ook in afsluitbare kartonnen dozen zijn geplaatst, mits deze dozen worden vervoerd overeenkomstig artikel 8, eerste lid.

 • 5 Indien brandblusapparaten van klasse 2 zijn ingezameld, mogen deze in hetzelfde element als de spuitbussen, niet verpakt zijnde in kartonnen dozen, zijn geplaatst.

 • 6 In afwijking van artikel 8, eerste lid, is geen deksel verplicht voor het vervoer van accu’s, mits deze zodanig in het element zijn geplaatst dat alle openingen van de accu’s gesloten zijn en naar boven gericht.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

 • 1 De elementen, onderscheidenlijk de dozen die zijn bestemd voor het vervoer van de spuitbussen, zijn als volgt zichtbaar gekenmerkt:

  • a. voor spuitbussen van klasse 2 voor zover ingezameld in kartonnen dozen: met het opschrift ‘SPUITBUSSEN’;

  • b. voor brandblusapparaten en spuitbussen van klasse 2: met het etiket nr. 2.2;

  • c. voor brandbare vloeistoffen van klasse 3: met het etiket nr. 3;

  • d. voor verfafval van klasse 4.1: met het etiket nr. 4.1;

  • e. voor giftige stoffen van klasse 6.1: met het etiket nr. 6.1;

  • f. voor voorwerpen van klasse 6.2: met het etiket nr. 6.2.

  • g. voor bijtende stoffen en voorwerpen van klasse 8: met het etiket nr. 8, en bovendien:

   • 1°. voor stoffen met een basisch karakter: met het opschrift ‘BASEN’;

   • 2°. voor stoffen met een zuur karakter: met het opschrift ‘ZUREN’;

   • 3°. voor accu’s: met het opschrift ‘ACCU’S’.

 • 2 Dezelfde etiketten en opschriften zijn zichtbaar op afsluitbare ruimtes binnen het voertuig waarin de elementen kunnen staan.

§ 7. De begeleider

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

 • 1 De begeleider van het voertuig is in het bezit van:

  • a. een geldig vakbekwaamheidscertificaat op grond van randnummer 8.2.1 van bijlage 1 bij de VLG; en

  • b. een geldige aantekening: ‘vervoer gevaarlijk afval’, afgegeven door de CCV, zijnde een zelfstandige divisie van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

 • 2 De aantekening, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is geldig voor een periode van vijf jaar, en strekt ertoe aan te tonen dat de begeleider met goed gevolg het desbetreffende examen heeft afgelegd.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

 • 1 De begeleider plaatst het aangeboden huishoudelijk gevaarlijk afval onverwijld in het daarvoor bestemde element onderscheidenlijk de daarvoor bestemde doos.

 • 2 De begeleider voorziet breekbare verpakkingen van een bescherming tegen breuk.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

 • 1 De begeleider is bij het voertuig aanwezig zolang dit zich op de openbare weg bevindt en neemt in geval van onregelmatigheden de nodige maatregelen.

 • 2 De begeleider draagt ervoor zorg, dat tijdens het vervoer de elementen voldoen aan artikel 8, eerste lid.

 • 3 De begeleider raadpleegt de veiligheidsadviseur, bedoeld in randnummer 1.8.3 van bijlage 1 bij de VLG, in geval van twijfel omtrent de indeling van het huishoudelijk gevaarlijk afval overeenkomstig artikel 1, onderdeel b.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Bijlage als bedoeld in artikel 9, onderdeel b

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

Instructies en informatie

[Regeling vervallen per 02-07-2015]

1. Aanwezige afvalstoffen

Vermelding van de stoffen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b.

2. Aard van het gevaar

Korte opsomming van de gevaren.

3. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Vermelding van de persoonlijke beschermingsmiddelen, bestemd voor elk bemanningslid in overeenstemming met de voorschriften van randnummer 8.1.5, onderdeel b, van bijlage 1 bij de VLG en artikel 10 van deze regeling.

4. Onmiddellijke actie voor de begeleider

Vermelding van de volgende instructies:

 • Onmiddellijk politie en brandweer waarschuwen.

 • VIC (Vervoerinformatiecentrum) waarschuwen: tel. 070-3052444.

 • Motor afzetten.

 • Algemeen rookverbod blijft van kracht.

 • Geen open vuur.

 • Boven de wind blijven.

 • Weg markeren (afzetten).

 • Weggebruikers waarschuwen en omstanders op afstand houden.

5. Aanvullende noodmaatregelen

Vermelding dat direct contact met de vervoerde stoffen moet worden vermeden.

6. Lekkage

Vermelding van aanvullende maatregelen in geval van geringe lekkage of verspreiding van stoffen om erger te voorkomen, onder de voorwaarde dat dit kan worden gedaan zonder gevaar voor de eigen persoon.

7. Brand

Informatie in geval van brand.

8. Eerste hulp

Informatie in geval van contact met de vervoerde stoffen.

9. Stempel of sticker met telefoonnummer van het bedrijf

Naar boven