Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie zeevarenden 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-03-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 januari 2004, Z/F-2433998, houdende vaststelling van de verdeling van de procentuele ziekenfondspremie zeevarenden over werkgever en werknemer (Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie zeevarenden 2004)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 15, tweede lid, van de Ziekenfondswet;

Gezien het advies van het College voor zorgverzekeringen van 24 april 2003 (MFIN/23024614);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Van de procentuele premie voor verzekerden, bedoeld in artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet, is 1/2 deel verschuldigd door de verzekerde en 1/2 deel door de werkgever.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004. Indien plaatsing van de regeling in de Staatscourant later plaatsvindt dan 1 januari 2004, werkt deze regeling terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie zeevarenden 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina