Wijzigingsregeling Regeling tarieven Kadaster (aanpassing tarieven aan loon- en prijsontwikkelingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-02-2004 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 januari 2004, nr. MJZ2003124448, tot wijziging van de Regeling tarieven Kadaster (aanpassing tarieven aan loon- en prijsontwikkelingen)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 108, eerste lid, van de Kadasterwet;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2016]

Ten aanzien van verrichtingen die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn aangevraagd, zijn de tarieven, genoemd in de Regeling tarieven Kadaster, zoals die golden voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 januari 2004

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina