Besluit aanpassing eigen bijdragen rechtsbijstand

Geldend van 23-01-2004 t/m heden

Besluit van 16 januari 2004, houdende regels met betrekking tot de aanpassing van eigen bijdragen rechtsbijstand (Besluit aanpassing eigen bijdragen rechtsbijstand)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 december 2003, nr. 5261054/03/6;

Gelet op artikel 35, zesde lid, van de Wet op de rechtsbijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 8 januari 2004, nr. W03.03.0533/I;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 12 januari 2004, nr. 5264836/04/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Indien voor het moment van inwerkingtreding van dit besluit een toevoeging is verleend, wordt voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage uitgegaan van het bedrag zoals dat gold voor inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 januari 2004

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de tweeëntwintigste januari 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina