Regeling cultuurprofielscholen voortgezet onderwijs 2004

[Regeling vervallen per 01-09-2006.]
Geldend van 31-01-2004 t/m 31-08-2006

Regeling cultuurprofielscholen voortgezet onderwijs 2004

De minister voor onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-09-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-09-2006]

Het doel van de regeling is het ondersteunen en stimuleren van pilots cultuurprofielscholen door middel van een aanvullende bekostiging. Een pilot cultuurprofielschool is een project waarbij een school zich ontwikkelt tot een school die zich bewust profileert op het gebied van kunst en cultuur en die hiertoe structurele samenwerkingsverbanden aangaat met één of meer partners uit de omgeving of culturele omgeving.

Artikel 3. Beschikbaar budget

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 In de periode van 1 augustus 2004 tot en met 31 augustus 2006 is voor deze regeling maximaal € 400.000,-beschikbaar.

 • 2 Het plafond per aanvraag bedraagt € 100.000,-.

Artikel 4. Formele vereisten voor de aanvraag

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 De aanvraag bevat in ieder geval:

  • a. een activiteitenplan;

  • b. een begroting van de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten, waaruit blijkt dat de school een eigen investering van ten minste 15% van het gevraagde bedrag doet;

  • c. een schriftelijke verklaring van de partner of partners, bedoeld in artikel 2, dat aan de in het activiteitenplan omschreven activiteiten wordt deelgenomen, en

  • d. een vermelding van het BRIN nummer van de school.

 • 2 De aanvraag dient te worden ingediend conform het Format Cultuurprofielscholen in het VO, dat kan worden verkregen via de website van de KPC Groep te s’-Hertogenbosch op www.kpcgroep.nl.

 • 3 De aanvrager dient de aanvraag vóór 20 maart 2004 in bij het ministerie van OCW, directie VO. De aanvraag wordt gericht aan de: KPC Groep, ter attentie van dhr.

  mr. A. Gerrits, Postbus 482, 5201 AL ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van subsidieaanvraag Cultuurprofielscholen VO. De KPC Groep draagt zorg voor doorzending naar OCW.

 • 4 Aanvragen dienen volledig te worden ingediend. Niet volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 5. Criteria voor toekenning

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 De minister besluit over inwilliging van de aanvragen toe op grond van:

  • a. de bijdrage die de activiteiten leveren aan de ontwikkeling van het concept cultuurprofielschool op één van de volgende thema’s:

   • 1. Inhoudelijke integratie van kunst, cultuur en erfgoed in het curriculum.

   • 2. Accent op het Brede School concept.

   • 3. Kunst en cultuur in het vmbo in samenwerking met het mbo-kunstvakonderwijs (in ontwikkeling)

   • 4. Talentontwikkeling en samenwerking met het hbo-kunstvakonderwijs, en

  • b. de landelijke overdraagbaarheid van het project,

  • c. een evenwichtige regionale spreiding van de activiteiten, en

  • d. een evenwichtige spreiding over de in dit lid, onder a, genoemde accenten die gelegd kunnen worden binnen het concept cultuurprofielschool.

 • 2 De aanvrager geeft in de aanvraag aan bereid te zijn het project te laten begeleiden door een begeleidingscommissie van experts.

 • 3 Indien het beschikbare budget, genoemd in artikel 3, eerste lid, zou worden overschreden door verstrekking van het maximale bedrag voor alle naar het oordeel van de minister daarvoor in aanmerking komende aanvragen, dan wijst de minister die aanvragen toe die het best voldoen aan de criteria.

Artikel 6. Advies voorafgaand aan de beoordeling

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 De minister laat zich adviseren bij de beoordeling van de aanvragen.

 • 2 De adviseurs van de minister zijn experts op het gebied van onderwijs, cultuureducatie en / of het Brede School concept.

 • 3 De adviseurs nemen bij het advies de criteria, bedoeld in artikel 5, in acht.

Artikel 7. Toewijzing en betaling

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 De minister beslist uiterlijk op 21 mei 2004.

 • 2 Het bevoegd gezag van de school ontvangt vóór 15 juni 2004 een beschikking omtrent de aanvraag en de toekenning van de aanvullende bekostiging.

 • 3 De aanvullende bekostiging wordt in twee gedeelten betaalbaar gesteld. Het eerste deel, dat 60 % van de aanvullende bekostiging bedraagt, wordt uiterlijk 31 augustus 2004 betaalbaar gesteld. Het tweede deel, dat 40 % van de aanvullende bekostiging bedraagt, wordt uiterlijk 31 augustus 2005 betaalbaar gesteld.

Artikel 8. Financiële verantwoording en rapportage

[Vervallen per 01-09-2006]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk in het schooljaar 2005 - 2006 besteed en herkenbaar verantwoord in de jaarrekening over het jaar 2006.

 • 3 Naast verantwoording in de jaarrekening verleent het bevoegd gezag medewerking aan een inhoudelijk evaluatieonderzoek gedurende en na afloop van de project-periode.

Artikel 9. Bekendmaking

[Vervallen per 01-09-2006]

Deze regeling wordt met de toelichting in het Gele katern geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-09-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling is geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2006.

Artikel 11. Citeerregel

[Vervallen per 01-09-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Cultuurprofielscholen voortgezet onderwijs 2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina