Besluit tegemoetkoming destructie broedeieren en eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza (PPE) 2004

[Regeling vervallen per 24-06-2007.]
Geldend van 29-02-2004 t/m 23-06-2007

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 januari 2004 tot vaststelling van een regeling tot toekenning van een tegemoetkoming aan bepaalde broederijen in verband met de uitbraak van Aviaire Influenza (Besluit tegemoetkoming destructie broedeieren en eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza (PPE) 2004)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 2 van de Verordening veeziektenfonds PPE 2000;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-06-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

1. productschap

:

het Productschap Pluimvee en Eieren;

2. bestuur

:

het bestuur van het productschap;

3. voorzitter

:

de voorzitter van het productschap;

4. fonds

:

het veeziektenfonds zoals genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Verordening veeziektenfonds PPE 2000;

5. onderneming

:

productie-eenheid gericht op het inleggen en uitbroeden van broedeieren en het afleveren van kuikens van pluimvee of gericht op het afleveren van vaccinbroedeieren aan de farmaceutische industrie;

6. ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft;

7. broedeieren

:

eieren afkomstig van pluimvee bestemd om te worden bebroed;

8. eendagskuikens

:

pluimvee dat nog geen 72 uur oud is;

9. vervoersbeperkingsgebied

:

een gebied omschreven in Bijlage I van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 alsmede in Bijlage VIII van de Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003 I, zoals de laatste is vastgesteld op 25 april 2003 (Stcrt 2003, 82).

Artikel 2

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1 Op aanvraag van de ondernemer verstrekt de voorzitter ten laste van het fonds, met inachtneming van de volgende bepalingen, een eenmalige tegemoetkoming in verband met de vernietiging van broedeieren en eendagskuikens vanwege de uitbraak van Aviaire Influenza, voor zover de onderneming in de periode vanaf 1 maart 2003 tot en met 22 augustus 2003 was gelegen in een vervoersbeperkingsgebied en gedurende voornoemde periode een verbod op het vervoer van broedeieren en eendagskuikens in het vervoersbeperkingsgebied van kracht was.

 • 2 De tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het aantal en de soort broedeieren die zich op het moment van het van kracht worden van het in het eerste lid bedoelde verbod in de periode vanaf 1 maart 2003 tot en met 22 augustus 2003 in de onderneming in de broedmachines bevonden of door de ondernemer op voorraad zijn gehouden bestemd om te worden ingelegd, alsmede verkregen eendagskuikens, en die voor destructie zijn afgevoerd voor zover de onderneming op het moment van het van kracht worden van het in het eerste lid bedoelde verbod was gelegen in het desbetreffende vervoersbeperkingsgebied.

 • 3 De tegemoetkoming voor de in het tweede lid bedoelde broedeieren en eendagskuikens wordt berekend aan de hand van de in Bijlage I opgenomen waardetabel en kan worden aangepast aan de door de Commissie van de Europese Gemeenschappen gehonoreerde bedragen.

 • 4 De overeenkomstig het derde lid berekende tegemoetkoming wordt vermeerderd met de kosten van destructie van de in het tweede lid bedoelde broedeieren en eendagskuikens voor zover deze kosten door de aanvrager naar oordeel van de voorzitter afdoende zijn verantwoord aan de hand van de in artikel 3, tweede lid, tweede gedachtestreepje, bedoelde bewijzen.

 • 5 Voor zover de aanvrager het in artikel 3, tweede lid, derde gedachtestreepje, bedoelde bewijs niet levert, wordt op de overeenkomstig het derde lid berekende tegemoetkoming een bedrag van € 0,0015 per broedei in mindering gebracht.

Artikel 3

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1 Voor de aanvraag voor de tegemoetkoming wordt gebruik gemaakt van een formulier volgens het in Bijlage II opgenomen model dat, volledig en naar waarheid, wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.

 • 2 De aanvrager voegt bij de aanvraag:

  • -

   de destructiebonnen,

  • -

   de facturen ter zake van de destructie, en

  • -

   de aankoopfacturen van het verpakkingsmateriaal,

  betrekking hebbend op de in de aanvraag gespecificeerde broedeieren en eendagskuikens.

 • 3 De aanvrager is verplicht de met de uitvoering van of toezicht op de naleving van dit besluit belaste personen alle medewerking te verlenen die zij nodig achten voor de vervulling van hun taken.

 • 4 De aanvraag voor de tegemoetkoming, voorzien van de in het tweede lid bedoelde bewijzen, dient uiterlijk 2 februari 2004 bij het productschap te zijn ingediend.

Artikel 4

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1 Na ontvangst van de aanvraag, wordt door de in artikel 6 genoemde functionarissen een controle uitgevoerd bij de onderneming. De controle dient de verificatie van de door de ondernemer verstrekte gegevens en is gericht op de naleving door de ondernemer van het bij of krachtens dit besluit bepaalde.

 • 2 Van de controle bedoeld in het eerste lid wordt een rapport van bevindingen opgemaakt dat aan de voorzitter ter hand wordt gesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1 De voorzitter stelt de tegemoetkoming overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 vast aan de hand van de aanvraag en het in artikel 4, tweede lid, bedoelde rapport van bevindingen.

 • 2 Bij de vaststelling van de tegemoetkoming kan de voorzitter zich mede baseren op bevindingen die door de in artikel 6 bedoelde functionarissen zijn vastgesteld bij gelegenheid van controlebezoeken die vóór de datum van aanvraag bij de aanvrager zijn afgelegd.

 • 3 Op de vastgestelde tegemoetkoming wordt de vergoeding door het productschap krachtens het Besluit Algemene Voorwaarden Tijdelijke noodmaatregel Vergoeding Broedeieren en Eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza 2003 of het Besluit Algemene Voorwaarden Tijdelijke noodmaatregel Vergoeding Broedeieren en Eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza 2003-I aan de aanvrager verleend, in mindering gebracht.

Artikel 6

[Vervallen per 24-06-2007]

Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit besluit bepaalde wordt uitgeoefend door functionarissen van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en functionarissen van het Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten gezamenlijk.

Artikel 7

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 2 Indien de tegemoetkoming wordt ingetrokken of ten nadele van de ontvanger wordt gewijzigd met toepassing van de artikelen 4:49 en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht, worden de terug te vorderen bedragen vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.

 • 3 De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de tegemoetkoming heeft plaatsgevonden.

 • 4 Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de voorzitter is gelegen.

Artikel 8

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 januari 2004.

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tegemoetkoming destructie broedeieren en eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza (PPE) 2004.

 • 3 Het Besluit Algemene Voorwaarden Tijdelijke noodmaatregel Vergoeding Broedeieren en Eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza 2003 en het Besluit Algemene Voorwaarden Tijdelijke noodmaatregel Vergoeding Broedeieren en Eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza 2003-I worden ingetrokken.

Zoetermeer, 14 januari 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage I. bij het Besluit tegemoetkoming destructie broedeieren en eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza (PPE) 2004

[Vervallen per 24-06-2007]

Waardetabel

[Vervallen per 24-06-2007]

Waarde van broedeieren op voorraad (per stuk) afhankelijk van de legdatum van het ei:

[Vervallen per 24-06-2007]

 

0-15 dagen oud

15-22 dagen oud

22-29 dagen oud

29-36 dagen oud

36-43 dagen oud

Vaccinbroedeieren

€ 0,1543

€ 0,1466

€ 0,1312

€ 0,1157

€ 0,1003

Broedeieren vleessector

€ 0,1538

€ 0,1461

€ 0,1307

€ 0,1154

€ 0,1000

Broedeieren legsector

€ 0,1543

€ 0,1466

€ 0,1312

€ 0,1157

€ 0,1003

Broedeieren vermeerdering vleessector

€ 1,0713

€ 1,0177

€ 0,9106

€ 0,8035

€ 0,6963

Broedeieren eendensector

€ 0,3732

€ 0,3545

€ 0,3172

€ 0,2799

€ 0,2426

 

43-50 dagen oud

50-57 dagen oud

57-64 dagen oud

64-71 dagen oud

71-78 dagen oud

78-85 dagen oud

ouder dan 85 dagen

Vaccinbroedeieren

€ 0,0849

€ 0,0694

€ 0,0540

€ 0,0386

€ 0,0231

€ 0,0077

€ 0,0000

Broedeieren vleessector

€ 0,0846

€ 0,0692

€ 0,0538

€ 0,0385

€ 0,0231

€ 0,0077

€ 0,0000

Broedeieren legsector

€ 0,0849

€ 0,0694

€ 0,0540

€ 0,0386

€ 0,0231

€ 0,0077

€ 0,0000

Broedeieren vermeerdering vleessector

€ 0,5892

€ 0,4821

€ 0,3750

€ 0,2678

€ 0,1607

€ 0,0536

€ 0,0000

Broedeieren eendensector

€ 0,2053

€ 0,1679

€ 0,1306

€ 0,0933

€ 0,0560

€ 0,0187

€ 0,0000

Waarde van in broedmachines ingelegde broedeieren (per stuk):

[Vervallen per 24-06-2007]

Vaccinbroedeieren

€ 0,1626

Broedeieren vleessector

€ 0,1738

Broedeieren legsector

€ 0,1743

Broedeieren vermeerdering vleesssector

€ 1,0913

Broedeieren vermeerdering legsector

€ 1,9896

Broedeieren eendensector

€ 0,4022

Waarde van eendagskuikens (per stuk):

[Vervallen per 24-06-2007]

Eendagskuikens vleessector

€ 0,2433

Eendagskuikens legsector (hennen - wit)

€ 0,613

Eendagskuikens legsector (hennen - bruin)

€ 0,566

Eendagskuikens vermeerdering vleessector

€ 1,512

Eendagskuikens vermeerdering legsector (hennen)

€ 5,142

Eendagskuikens eendensector

€ 0,538

Waarde van loopvogels (struisvogels) (per stuk):

[Vervallen per 24-06-2007]

Broedeieren:

€ 25,-

Eendagskuikens:

€ 50,-

Bijlage II. behorend bij het Besluit tegemoetkoming destructie broedeieren en eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza (PPE) 2004

[Vervallen per 24-06-2007]

Aanvraagformulier

[Vervallen per 24-06-2007]

A. AANVRAGER

[Vervallen per 24-06-2007]

 • 1. Naam en adresgegevens postadres van de ondernemer

  Naam onderneming

  :

  Naam bedrijfshoofd

  :

  Voornaam en -letters

  :

  Adres

  :

  Postcode

  :

  Woonplaats

  :

  Telefoon

  :

  Faxnummer

  :

  Bank-/ gironummer

  :

 • 2. Adresgegevens onderneming (productie-eenheid waar de broedeieren en eendagskuikens aanwezig waren)

  Adres

  :

  Postcode

  :

  Woonplaats

  :

  Contactpersoon

  :

  Telefoon

  :

 • 3. Nummer Koppel Informatiesysteem Pluimvee van de onderneming

  KIP-nummer

  :

 • 4. Aantal voor destructie afgevoerde broedeieren en eendagskuikens, onderscheiden naar broedeieren op voorraad, broedeieren ingelegd in broedmachines en eendagskuikens

  SOORT

  BROEDEIEREN OP VOORRAAD

  LEGDATUM

  DATUM DESTRUCTIE

  Vaccinbroedeieren

       

  Vleessector

       

  Legsector

       

  Vermeerderingssector

       

  Eendensector

       

  SOORT

  BROEDEIEREN INGELEGD

  DATUM DESTRUCTIE

  Vaccinbroedeieren

     

  Vleessector

     

  Legsector

     

  Vermeerderingssector

     

  Eendensector

     

  SOORT

  EENDAGSKUIKENS

  DATUM DESTRUCTIE

  Vleessector

     

  Legsector wit

     

  Legsector bruin

     

  Vermeerderingssector

     

  Eendensector

     

B. VERKLARINGEN

[Vervallen per 24-06-2007]

De ondernemer verklaart door ondertekening van dit aanvraagformulier dat:

[Vervallen per 24-06-2007]

 • -

  hij heeft kennisgenomen van het Besluit tegemoetkoming destructie broedeieren en eendagskuikens wegens uitbraak Aviaire Influenza (PPE) 2004 (hierna: het Besluit);

 • -

  hij alleen broedeieren en eendagskuikens heeft aangemeld die vallen onder artikel 2 van het Besluit;

 • -

  de hierbij verstrekte informatie volledig en juist is;

 • -

  hij zich ertoe verplicht volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de controles en onderzoeken in het kader van het Besluit;

 • -

  hij toestemming verleent aan de voorzitter om gegevens aangaande de onderneming van de aanvrager op te vragen bij de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (thans opgenomen in de Voedsel en Warenautoriteit) en het Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten, voor zover dit naar zijn oordeel noodzakelijk is om tot een zorgvuldige en volledige beoordeling van de aanvraag te komen.

C. ONDERTEKENING

[Vervallen per 24-06-2007]

Naam :

     

Datum :

     

Plaats :

 

Handtekening:

 

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend versturen naar:

PVE

t.a.v. ir. B.M. Dellaert

Postbus 460

2700 AL ZOETERMEER

Terug naar begin van de pagina