Besluit militair luchthavenluchtverkeer Schiphol

Geldend van 24-01-2004 t/m heden

Besluit militair luchthavenluchtverkeer Schiphol

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op artikel 8.25, derde lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

Als gevallen waarin de exploitant van de luchthaven Schiphol luchthavenluchtverkeer ten behoeve van de militaire luchtvaart moet toelaten op de luchthaven Schiphol, worden aangewezen:

  • a. regeringsvluchten,

  • b. humanitair noodzakelijke vluchten,

  • c. operationeel noodzakelijke vluchten en vluchten in bondgenootschappelijk verband, en

  • d. vluchten uit hoofde van een algemeen maatschappelijk belang.

Artikel 2

Het besluit van de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst van 17 juni 1985, kenmerk LT/L23043, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina