Regeling vacatiegelden voorzitter en rechtsgeleerde leden college van medisch toezicht

Geldend van 24-01-2004 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 januari 2004, IBE/BO-2440721, houdende vaststelling van de vacatiegelden voor voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, rechtsgeleerde leden en plaatsvervangend rechtsgeleerde leden van het college van medisch toezicht

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 82, zesde lid juncto artikel 62, eerste lid van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het vacatiegeld voor de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het college van medisch toezicht bedraagt € 203,30 per zaak.

  • 2 Het vacatiegeld voor de rechtsgeleerde leden en plaatsvervangend rechtsgeleerde leden van het college van medisch toezicht bedraagt € 190,59 per zitting.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 1999.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vacatiegelden voorzitter en rechtsgeleerde leden college van medisch toezicht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina