Besluit vaststelling beleidskader HGIS-Cultuurprogramma 2003–2004

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 22-01-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 12 januari 2004, nr. DCO-003/2004, houdende vaststelling van het beleidskader HGIS-Cultuurprogramma voor de periode 2003–2004

De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 1.1.6, 2.5.1 en 2.5.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.5.1 en 2.5.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor activiteiten in het kader van het Internationaal Cultuur Beleid, geldt van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004 het beleidskader dat is neergelegd in de als bijlage bij dit besluit gevoegde brochure ‘HGIS-Cultuurprogramma 2000–2002, Criteria en procedures’. Van de brochure is een versie in de Engelse taal uitgebracht onder de naam ‘Netherlands Culture Fund 2000–2002, Criteria and procedures’, deze versie is eveneens als bijlage bij dit besluit gevoegd.

  • 2 Toepassing van het in het eerste lid bedoelde beleidskader vindt plaats binnen het kader van de uitgangspunten die zijn neergelegd in de notitie ‘Internationaal cultuurbeleid en de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen’ en in de brief ‘Uitgangspunten voor het internationale cultuurbeleid 2001–2004’.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

In aanvulling op het in artikel 1, eerste lid, bedoelde beleidskader geldt van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004 dat aanvragen voor internationale festivals in Nederland op het gebied van de podiumkunsten, ongeacht hun omvang, kunnen worden ingediend bij het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen. De bijlagen zullen op de internetsite van het Ministerie van Buitenlandse Zaken1 worden geplaatst en zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Afdeling Internationaal Cultuurbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij het Bureau Internationaal Cultuurbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal voor Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

P.P. van Wulfften Palthe

Bijlage HGIS-Cultuurprogramma 2000-2002, Criteria en procedures

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Internationaal Cultuurbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij het Bureau Internationaal Cultuurbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage Netherlands Culture Fund 2000-2002

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij de Afdeling Internationaal Cultuurbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij het Bureau Internationaal Cultuurbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

  1. www.minbuza.nl

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina