Aanwijzingsregeling verenigingen (representativiteitseisen Pensioen- en spaarfondsenwet)

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 08-02-2004 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 9 januari 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/PB/2003/95577, houdende de aanwijzing van verenigingen die niet aan de eisen van artikel 6a, eerste lid, vierde volzin en vierde lid van de Pensioen- en spaarfondsenwet behoeven te voldoen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6a, vijfde lid, Pensioen- en spaarfondsenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Als verenigingen op wie artikel 6a, eerste lid, vierde volzin, en vierde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet niet van toepassing zijn zijn aangewezen:

  • a. de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO);

  • b. de Nederlandse Bond voor Oudere Migranten (NISBO);

  • c. de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG);

  • d. de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB); en

  • e. de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze aanwijzing geldt gedurende de looptijd van het op 28 februari 2003 gesloten Vernieuwd Convenant tussen de Stichting van de Arbeid en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) tot op uiterlijk 1 juli 2007.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 28 februari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 januari 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina