Goedkeuringsregeling wijziging Verordening inschrijfgeld

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 15-01-2004 t/m 31-12-2012

Goedkeuring Verordening tot wijziging van de Verordening op het inschrijfgeld

[Vervallen per 01-01-2013]

De Verordening tot wijziging van de Verordening op het inschrijfgeld, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants op 11 december 2003 en in de hier bijgevoegde bijlage is opgenomen, wordt goedgekeurd.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

plv. Thesaurier-Generaal

,

B. ter Haar

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2013]

Verordening tot wijziging van de verordening op het inschrijfgeld

[Vervallen per 01-01-2013]

De ledenvergadering van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 60 van de Wet op de Registeraccountants (Stb. 1993, 468);

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2013]

De Verordening op het inschrijfgeld (Stcrt. 1968, 12) zoals laatstelijk gewijzigd bij verordening van 14 december 2001 (Stcrt. 2002, 43) wordt als volgt gewijzigd:

Het in artikel 1 genoemde bedrag van € 110 wordt vervangen door € 250.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste van de maand volgend op de publicatie in de Staatscourant.

Goedgekeurd bij beschikking van de Minister van Financiën van 7 januari 2004, nr. FM 2003-1728 U.

Terug naar begin van de pagina