Aanwijzingsbesluit ambtenaren belast met opsporing ex artikel 21 Wet inzake bloedvoorziening

Geldend van 15-01-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie van 5 januari 2004, nr. GMT/MT 2439896, houdende aanwijzing ambtenaren belast met de opsporing ex artikel 21 van de Wet inzake bloedvoorziening

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 21, eerste lid, van de Wet inzake bloedvoorziening;

Besluiten:

Artikel 1

Met de opsporing van de bij de Wet inzake bloedvoorziening strafbaar gestelde feiten zijn belast de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina