Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Rotterdam Port Authority van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 10-01-2004 t/m 31-12-2008

Besluit van de Minister van Justitie van 5 januari 2004, kenmerk 5248882/DBZ/03, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van medewerkers van de divisie Rotterdam Port Authority van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan;

Gelezen het verzoek van de algemeen directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam van 8 augustus 2003 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en de korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond;

Gelet op:

artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;

artikel 142, eerste lid, onder b en c en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De personen in dienst van de divisie Rotterdam Port Authority van het Havenbedrijf Rotterdam N.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de politieregio Rotterdam-Rijnmond en het aanloopgebied Rotterdam, omschreven in het Scheepvaartreglement Territoriale zee.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 225 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Rotterdam.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De divisiemanager Rotterdam Port Authority van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

De op naam gestelde akten van beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, welke zijn uitgevaardigd, op het in artikel 7 van dit besluit omschreven besluit, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2009, alsmede met ingang van de dag waarop een of meer aandelen van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. worden vervreemd aan een natuurlijke persoon of private rechtspersoon, die niet voor 100% in overheidshanden is.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Rotterdam Port Authority van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2003.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 5 januari 2004

De

Minister

van Justitie
namens deze:
de

coördinator buitengewoon opsporingsambtenaar

A.A.A.M. Huldy

Terug naar begin van de pagina