Pensioengevende looncomponenten

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 02-12-2004 t/m 31-12-2015

Pensioengevende looncomponenten

Aan: De Ministers

I. Samenvatting

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze circulaire wordt bekendgemaakt welke looncomponenten er vanaf 1 januari 2004 pensioengevend zijn. Het gaat hierbij om de belastbare toelagen.

II. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2016]

Met ingang van 1 januari 2004 is het ABP overgegaan van een gematigd eindloonstelsel naar een voorwaardelijk geïndexeerd middelloonstelsel. Hierbij is er een wijziging aangebracht in de inkomensbestanddelen die pensioengevend zijn met ingang van 1 januari dit jaar. In het kort komt het er op neer dat een aantal variabele inkomensbestanddelen met ingang van dit jaar pensioengevend zijn geworden. Voor de algemene tekst van het pensioenreglement verwijs ik u naar de internetsite van het ABP.

De tekst van het nieuwe pensioenreglement kan vragen oproepen, omdat zij niet overal één op één aansluit op de terminologie die wordt gehanteerd binnen de sector Rijk. Deze circulaire is bedoeld als hulpmiddel om duidelijkheid te verschaffen over de vraag welke afzonderlijke looncomponenten bij de sector Rijk pensioengevend zijn geworden met ingang van 1 januari 2004. Voor de volledigheid zijn ook de looncomponenten opgenomen die al pensioengevend waren, evenals de looncomponenten die niet pensioengevend zijn, zoals onkostenvergoedingen.

III. Pensioengevend inkomen vanaf 1 januari 2004

[Vervallen per 01-01-2016]

Het vaste salaris, vermeerderd met de vakantie-uitkering over dat salaris was al pensioengevend vóór 1 januari 2004. Daarnaast waren al pensioengevend de eindejaarsuitkering en de vaste toelagen - al dan niet in hoogte variërend - vermeerderd met de vakantie-uitkering daarover. Deze looncomponenten blijven pensioengevend.

Toegevoegd in het pensioenreglement zijn de volgende inkomensbestanddelen (artikel 3.1, eerste lid, onder c):

'De tot een jaarbedrag herleide gratificaties in verband met bijzondere prestaties, bonussen, tijdelijke bindingstoelagen en arbeidsmarkttoelagen, persoonlijke functioneringstoelagen, waarnemingstoelagen waarbij de werkgever jaarlijks over de hoogte en toekenning kan beslissen, indien van toepassing vermeerderd met de vakantie-uitkering over die toelagen.'

In de bijlage bij deze circulaire is een tabel opgenomen met daarin de looncodes die momenteel in gebruik zijn en de omschrijving van de looncomponenten. Deze zijn verdeeld in drie categorieën:

A looncomponenten die al pensioengevend waren en dat ook blijven

B looncomponenten die niet pensioengevend zijn

C looncomponenten die per 1 januari 2004 pensioengevend zijn geworden

Voor degenen die op 1 oktober jl. een brief hebben ontvangen van IVOP met een vergelijkbare indeling meld ik dat de tabel in de bijlage bij de voorliggende brief op onderdelen afwijkt van de door IVOP verstuurde lijst. Het gaat om de codes 9, 222, 336, 410, 411, 416, 424 en 602.

Verder merk ik op dat de codes 51 t/m 100, 151 t/m 200 etc. niet zijn opgenomen; dit zijn geen algemeen geldende codes voor belastbare toelagen, maar codes die door uw eigen organisatie zijn toegevoegd, en alleen in uw eigen organisatie in gebruik zijn. Het pensioenreglement is bepalend voor het antwoord op de vraag of deze looncomponenten pensioengevend zijn. Indien het pensioenreglement niet voldoende duidelijkheid biedt, kunt u zich wenden tot onderstaande medewerkers.

Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden. Inlichtingen uitsluitend voor afdelingen Personeelszaken van geadresseerden bij Judith Faber, telefoon 070 426 8307 of Chris van Ogtrop, telefoon 070 426 6900.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

directeur Personeel, Organisatie en Informatie Rijk

,

A.F. Gaastra

Code

Omschrijving

A

B

C

2

BBT: garantie toelage minimum(jeugd)loon

X

   

5

BBT: verhoogde overhevelingstoeslag oht over wao-aanvulling

 

X

 

6

BBT: garantietoelage

X

   

7

BBT: garantietoelage

X

   

8

BBT: non-activiteitswedde

 

X

 

9

BBT: aanvulling militaire wedde

 

X

 

15

OVERBRUGGINGSTOELAGE

 

X

 

17

BBT: bruteringstoelage

 

X

 

18

BBT: overhevelingstoeslag

 

X

 

20

BBT: inconveniëntentoelage 2e Kamer

X

   

27

BBT: SG toelage

X

   

29

BBT: bonusuitkering 62 jaar en ouder

   

X

30

BBT: te verrekenen salaris

 

X

 

31

BBT: ontslaguitkering artikel 99 arar

 

X

 

32

BBT: stimuleringspremie art. 49o arar

 

X

 

34

BBT: compensatietoeslag art. 3 rijksregeling

X

   

101

BBT: garantie persoonlijke toelage art. 13 bbra 1984

X

   

102

BBT: toelage bij waarneming hogere functie artikel 14 bbra

X

   

103

BBT: toelage onregelmatige dienst

X

   

104

BBT: aflopende toel. onreg. dienst artikel 18 bbra lid 1

X

   

105

BBT: blijvende toel. onreg. dienst

X

   

106

BBT: overgaande toel. onreg. dienst

X

   

107

BBT: persoonlijke toelage art. 19 bbra 1984

X

   

110

BBT: arbeidsmarkttoelage

   

X

111

BBT: bindingspremie

   

X

112

BBT: waarneming hogere functie

X

 

114

BBT: tijdelijke functioneringstoel. art. 12b lid 1 bbra 84

   

X

117

BBT: functioneringstoelage art. 12b lid 2 bbra 84

X

   

120

BBT: vaste inconv. toelage politie art. 21a lid 2

X

   

129

BBT: consignatievergoeding

 

X

 

135

BBT: tijd. Afbouw ict pol. art. 21a1

 

X

 

140

BBT: garantietoelage art. 17 bbra 48

X

   

142

BBT: ambtstoelage art. 19 bbra 1948

X

   

143

BBT: EHBO toelage (overgangsrecht)

X

   

144

BBT: ambtstoelage art. 19a bbra 1948

X

   

147

BBT: functioneringstoelage art. 12b lid 2 bbra 84

X

   

149

BBT: afb. tod bij 55 jr. en ouder art. 18 bbra 84

X

   

150

BBT: vaste toelage tod 55 jaar art. 17 bbra 84

X

   

201

BBT: overwerkvergoeding art. 23 bbra 84

 

X

 

202

BBT: afkoopsom overwerk

 

X

 

203

BBT: toeslag op overwerk

 

X

 

204

BBT: vergoeding verschoven uren

X

   

205

BBT: reistijd/werktijd

 

X

 

206

BBT: consignatiediensten art. 18a bbra 84

X

   

209

BBT: vergoeding overwerk bhv

 

X

 

211

BBT: bereik-/beschikb.heidsdiensten art. 18a lid 1 bbra 84

X

   

214

BBT: éénmalige roosteruitkering TOD

 

X

 

216

BBT: toelage personenchauffeur art.5 kb personenchauffeurs

X

   

217

BBT: toelage onregelmatige dienstpersonenchauffeurs

X

   

218

BBT: consignatie-toelage personenchauffeurs

X

   

220

BBT: buitengewone kostenvergoeding o.g.v. art. 69 arar

 

X

 

221

BBT: periodieke toeslag art. 22a, lid 1 bbra

X

   

222

BBT: eenmalige toeslag art. 22a, lid 1 bbra

X

   

223

BBT: vaste toeslag ort art. 17, lid 7 bbra

X

   

224

AFLOP.TOESLAG ORT ART. 18, LID 3 BBRA

X

   

225

BBT: vaste toesl. besch/bereik. art. 18a, lid 4 bbra

X

   

230

BBT: nominale toelage onregelmatige dienst

 

X

 

235

BBT: mobiliteitstoelage art. 22b BBRA / art. 4 BKA

 

X

 

240

BBT: ADV compensatietoeslag art. 3.2 RBANA

X

   

245

TEGEM.REISK. NIET DOELMATIG OV0 - 10 KM

 

X

 

246

TEGEM.REISK. GEEN GEBRUIK OV0 - 10 KM 25%

 

X

 

301

BBT: vakantie uitkering

X

   

302

Vakantie uitkering voorgaand jaar

X

   

303

BBT: voorschot vakantie-uitkering

 

X

 

310

BBT: BTZR Belanghebbende

 

X

 

311

BBT: BTZR Medebelanghebbende

 

X

 

312

BBT: BTZR kind jonger dan 16 jr

 

X

 

313

BBT: BTZR kinderen 16 tot 27 jr

 

X

 

314

BBT: verrekening BTZR

 

X

 

315

BBT: toeslag zk-reg.

 

X

 

316

BBT: aanvullende toeslag zk-reg.

 

X

 

319

BBT: salarissuppletie art.49p arar

 

X

 

323

BBT: uitkering ineens bij ontslag

 

X

 

325

BBT: restitutie pens. premieverh.

 

X

 

328

BBT: gratificatie ambtsjubileum

 

X

 

329

BBT: diensttijdgratificatie

 

X

 

330

BBT: gratificatie dienstprestatie

   

X

331

BBT: toelage/gratificatie bhv art. 58a arar

 

X

 

332

BBT: gratificatie jubileum bhv

 

X

 

333

BBT: gratificatie e.h.b.o.

 

X

 

334

BBT: gratificatie bijz.omstandigh.

 

X

 

336

BBT: gratificatie sportdiploma

 

X

 

337

BBT: toel.bezwarende werkomstandigh.

X

   

338

BBT: functioneringsgratificatie art. 22a bbra 1984

   

X

339

BBT: bijz. ontslaguitk. art. 95, lid 8

 

X

 

340

BBT: diensttijduitkering

X

   

341

BBT: eindejaarsuitkering art. 20a bbra 84

X

   

342

BBT: eindejaarsuitk. vorig jaar

X

   

344

BBT: afkoop aanspraak vakantie-uren art. 22 arar

 

X

 

345

BBT: uitbetaling niet genoten verlof bij overlijden

 

X

 

346

BBT: uitbetaling spaarverlof i.v.m. ontslag wegens arbeidsongeschiktheid

 

X

 

347

BBT: verrekening vakantie uren artikel 24 arar

 

X

 

348

BBT: nominale eindejaarsuitkering

X

   

349

BBT: nom. EJU vorig jaar

X

   

350

BBT: conversietoeslag

 

X

 

401

BBT: forensenvergoeding

 

X

 

402

BBT: verplaatsingskosten

 

X

 

403

BBT: bovenmatige reiskostenverg.

 

X

 

404

BBT: pensiontoelage ongehuwden

 

X

 

405

BBT: bovenm. telefoonkostenverg.

 

X

 

406

BBT: bovenm. rijwiel/bromfietsverg.

 

X

 

407

BBT: bovenm. onkostenvergoeding

 

X

 

408

BBT: bovenm. representatieverg.

 

X

 

410

BBT: verg. aanslag premieh. aow/aww

 

X

 

411

BBT: verg. premieheffing aow/aww

 

X

 

412

BBT: kledingvergoeding

 

X

 

413

BBT: representatiekostenvergoeding

 

X

 

416

BBT: compensatie WAZ-premie

 

X

 

417

BBT: vacatiegeld

 

X

 

419

BBT: telewerken

 

X

 

424

BBT: garantietoelage art.17 bbra 1984

X

   

428

BBT: verg. gebruik eigen vervoer

 

X

 

430

BBT: bovenm. ongeriefsvergoeding

 

X

 

439

BBT: verg. gebruik dienstauto minister en staatssecretaris art. 2a Stb. 255

 

X

 

440

BBT: bovenm. reiskosten forensen

 

X

 

443

BBT: vaste reissom

 

X

 

445

BBT: bovenm. pensionkostenverg.

 

X

 

446

BBT: bovenm. verplaatsingskosten

 

X

 

447

BBT: bovenmatige verhuiskosten vergoeding

 

X

 

449

BBT: vergoed. onverplicht verhuizen art.3 lid 4 VKB. 89

 

X

 

450

BBT: tegemoetkoming i.v.m. verhuizing art.49n arar

 

X

 

501

BBT: toelage vuil/gevaarlijk werk

X

   

502

BBT: tegemoetkoming huurkosten

 

X

 

503

BBT: tegemoetkoming rentekosten

 

X

 

504

BBT: tegemoetkoming hypotheekkosten

 

X

 

506

BBT: functieverplaatsingstoelage

X

   

510

BBT: beloning ideeënbus

 

X

 

511

BBT: instructievergoeding

 

X

 

515

BBT: tegemoetkoming ziektekosten

 

X

 

518

BBT: compensatie reiskostenreg. 93160 en meer dagen dienstreizen

 

X

 

520

BBT: uitbetaling spaarloon

 

X

 

525

BBT: overige vergoedingen IKAP

 

X

 

530

AFKOOP VERLOFDAGEN PC-PROJECT

 

X

 

533

BBT: Eurotoeslag

 

X

 

534

BBT: uitbetaling meer gewerkte uren IKAP

 

X

 

535

BBT: IKAP/bron uitbetaling meeruren

 

X

 

536

AFKOOP AANSPRAAK VAKANTIE-UREN IKAP

 

X

 

537

BBT: vergoeding IKAP

 

X

 

538

BBT: uitbet. te veel geres aanspraak IKAP

 

X

 

539

BBT: belaste uitbetaling saldo overschot

 

X

 

540

BBT: spaarvariant compensatie-uren IKAP

 

X

 

547

BBT: verlofsparen

 

X

 

602

BBT: toelage pensioenpremie fpu aard la 23/73, 24/74

 

X

 

604

BBT: toel. pens.p.v. schorsing aard la 42-46, 91-96

 

X

 

631

BBT: toel. pens.p.v. verlof bb aard la 01/51

 

X

 

632

BBT: toel. pens.p.v. verlof bb aard la 02/52

 

X

 

633

BBT: toel. pens.p.v. verlof bb aard la 03/53

 

X

 

634

BBT: toel. pens.p.v. verlof bb aard la 09/59, 10/60

 

X

 

635

BBT: toel. pens.p.v. functie elders aard la 08/58

 

X

 

636

BBT: toel. pens.p.v. non-activiteit aard la 31-38, 81-88

 

X

 
Terug naar begin van de pagina