Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Dienst Vervoer & Ondersteuning 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 14-05-2005 t/m 31-12-2008

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 22 december 2003, kenmerk 5262127/503/CBK, houdende aanwijzing van medewerkers bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning als buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Overwegende dat het voor de goede uitoefening van de taken waarmee de Dienst Vervoer & Ondersteuning is belast, noodzakelijk is dat medewerkers van voornoemde dienst over opsporingsbevoegdheid beschikken, bevoegd zijn geweld te gebruiken, de veiligheidsfouillering toe te passen en bewapend te zijn;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b, en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 8, eerste, derde en zevende lid, van de Politiewet 1993, artikel 3a, derde lid, van de Wet wapens en munitie, de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

 • b. DV&O: de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het Ministerie van Justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De personen die werkzaam zijn bij de DV&O bij:

 • a. de Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening (LBB);

 • b. het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT);

 • c. de Tijdelijke Executieve Ondersteuning (TEO),

zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 De in het eerste lid genoemde opsporingsbevoegdheid geldt voor geheel Nederland.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn uitgerust met:

  • a. handboeien van een door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd merk en type;

  • b. een korte wapenstok van een door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd merk en type;

  • c. pepperspray van een door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd merk en type;

  • d. een semi-automatisch pistool van het merk Walther, type P5, kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter.

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar, met uitzondering van de personen die werkzaam zijn bij de TEO, kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar tevens zijn uitgerust met een semi-automatisch machinepistool van het merk Heckler & Koch, type MP5 A2 (met vaste kolf: niet automatisch) en type MP5 A3 (met inschuifbare kolf: niet automatisch) kaliber 9 millimeter maal 19 millimeter.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar, werkzaam bij de LBB, kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar bovendien zijn uitgerust met CS-traangasgranaten en traangasverspreidende middelen van een door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd merk en type.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 275 personen worden beëdigd als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

De directeur van DV&O brengt jaarlijks met betrekking tot de bij de dienst werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren binnen de dienst;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren, waarin in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het examen van de Citogroep en hoeveel personen in het verslagjaar voor dat examen zijn geslaagd;

 • d. de stand van zaken met betrekking tot de training en de bekwaamheid in de omgang met de geweldsbevoegdheden en de geweldsmiddelen van die buitengewoon opsporingsambtenaren.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Dienst Vervoer & Ondersteuning 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit worden voor de duur van hun geldigheid, geacht te zijn akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004 en vervalt op 1 januari 2009.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Dienst Vervoer & Ondersteuning 2004.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 22 december 2003

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina