Aanwijzingsbesluit onderwerpen inlichtingentaak AIVD

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Besluit van 19 december 2003, nr. 04M462698, tot de aanwijzing van onderwerpen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder d, respectievelijk artikel 7, tweede lid, onder e, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Handelend in overeenstemming met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie;

Gelet op artikel 6, tweede lid, onder d, respectievelijk artikel 7, tweede lid, onder e, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Als onderwerpen op het terrein waarvan onderzoek wordt verricht als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder d, respectievelijk artikel 7, tweede lid, onder e, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 worden in het belang van de nationale veiligheid aangewezen:

  • a. Risico’s voor het functioneren van voor Nederland relevante internationale organisaties en voor de samenwerking met de aan die organisaties deelnemende landen;

  • b. Politieke, etnische of religieuze spanningen of geschillen in specifieke landen of regio’s, ongeacht of zij binnen of tussen landen optreden, die kunnen leiden tot een bedreiging voor de internationale stabiliteit of de internationale rechtsorde;

  • c. De infrastructuur voor internationaal terrorisme;

  • d. Ontwikkelingen in herkomstlanden van in Nederland verblijvende migranten;

  • e. Ontwikkelingen in landen die relevant zijn in het kader van de proliferatie van massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen;

  • f. Factoren die destabiliserende invloed hebben op de (inter)nationale rechtsorde, zoals drugs-, wapens-, diamant- en mensenhandel, mensensmokkel en het witwassen van geld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004 en vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina