Wijzigingswet wijze van aanpassing van de kinderbijslag, Algemene Kinderbijslagwet, enz. (andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen)

Geldend van 29-12-2005 t/m heden

Wet van 19 december 2003 tot wijziging van de wijze van aanpassing van de kinderbijslag, de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957) en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met andere wijze van aanpassing kinderbijslagbedragen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kinderbijslagbedragen in de kalenderjaren 2004 en 2005 aan te passen overeenkomstig de herziening van het wettelijk minimumloon in de kalenderjaren 2004 en 2005 en de bijzondere verhogingen van de kinderbijslag voor het eerste kind af te schaffen;

Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957).]

Artikel IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 19 december 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

M. Rutte

Uitgegeven de dertigste december 2003

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina