Subsidiebesluit SER

Geraadpleegd op 01-12-2022.
Geldend van 18-01-2004 t/m heden

Besluit van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad van 19 december 2003 tot vantoepassingverklaring van afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht op door de Raad per boekjaar aan rechtspersonen verstrekte subsidies (Subsidiebesluit SER)

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 51 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 4:58 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

dagelijks bestuur:

het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad;

Raad:

de Sociaal-Economische Raad;

Awb:

de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2

Op door de Raad per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen is afdeling 4.2.8 van de Awb van toepassing, met inachtneming van de navolgende bepalingen.

Artikel 3

De algemeen secretaris van de Raad is toezichthouder als bedoeld in artikel 4:59 van de Awb. De algemeen secretaris kan medewerkers van de Raad mandateren namens hem als toezichthouder op te treden.

Artikel 4

De aanvraag van de subsidie wordt vóór 1 september ingediend bij het dagelijks bestuur.

Artikel 5

De subsidieontvanger behoeft de toestemming van het dagelijks bestuur voor het verrichten van de rechtshandelingen, genoemd in artikel 4:71 van de Awb.

Artikel 6

Bij de subsidieverlening kan worden bepaald dat de subsidieontvanger bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie een jaarrekening overlegt in plaats van een financieel verslag.

Artikel 7

Artikel 4:78 van de Awb is niet van toepassing op de subsidie die is verstrekt aan een provincie ten behoeve van een provinciaal overleg- en adviesorgaan dat in publiekrechtelijke zin deel uitmaakt van die provincie.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 19 december 2003

H.H.F. Wijffels

voorzitter

N.C.M. van Niekerk

algemeen secretaris

Naar boven