Bijstellingsregeling 2004

Geraadpleegd op 02-07-2022.
Geldend van 14-05-2004 t/m heden

Bijstellingsregeling 2004

Artikel I

  • 1 Voor de berekening van de bij het begin van het kalenderjaar 2004 toe te passen tabelcorrectiefactor als bedoeld in artikel 10.2 van de Wet IB 2001 wordt als gemiddelde prijsindexcijfer over de dertigste tot en met negentiende aan het kalenderjaar voorafgaande maand in aanmerking genomen het gemiddelde van de prijsindexcijfers over die maanden uit de ‘Consumentenprijsindex, Alle Huishoudens, afgeleid’, reeks 2000 = 100, van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zoals deze zijn gepubliceerd in het nummer van het Statistisch Bulletin waarin het indexcijfer van de zevende aan het kalenderjaar voorafgaande maand voor het eerst is gepubliceerd.

  • 2 Voor de berekening van de bij het begin van het kalenderjaar 2004 toe te passen factor ih als bedoeld in artikel 10.3 van de Wet IB 2001 wordt als indexcijfer van de woninghuren over juli van het tweede voorafgaande kalenderjaar in aanmerking genomen het indexcijfer over die maand zoals dat is gepubliceerd in het nummer van de Maandstatistiek van de prijzen waarin het indexcijfer over de zevende aan het kalenderjaar voorafgaande maand voor het eerst is gepubliceerd.

  • 3 Voor de berekening bij het begin van het kalenderjaar 2004 van het bedrag ter vervanging van het in de artikelen 3.97 en 3.114 vermelde bedrag, zoals bepaald in artikel 10.6 van de Wet IB 2001, wordt als indexcijfer van de woninghuren over juli van het tweede voorafgaande kalenderjaar in aanmerking genomen het indexcijfer over die maand zoals dat is gepubliceerd in het nummer van de Maandstatistiek van de prijzen waarin het indexcijfer over de zevende aan het kalenderjaar voorafgaande maand voor het eerst is gepubliceerd.

  • 4 Voor de berekening van de bij de inwerkingtreding van artikel 8 van de Kostenwet invordering rijksbelastingen toe te passen correctiefactor als bedoeld in dat artikel wordt als gemiddelde prijsindexcijfer over de dertigste tot en met negentiende aan het kalenderjaar 2004 voorafgaande maand in aanmerking genomen het gemiddelde van de indexcijfers over die maanden uit de reeks ‘CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning, CAO-sector Overheid’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zoals deze is gepubliceerd in het nummer van het Statistisch Bulletin waarin het indexcijfer van de negentiende aan het kalenderjaar 2004 voorafgaande maand voor het eerst is gepubliceerd, nadat dit gemiddelde prijsindexcijfer is vermenigvuldigd met de factor A/B, waarbij:

    • A. voorstelt: het gemiddelde indexcijfer van die reeks over de maanden juli 2002 tot en met juni 2003 berekend uit de indexcijfers gepubliceerd in het nummer van het Statistisch Bulletin, waarin het indexcijfer over juni 2003 voor het eerst is gepubliceerd, en

    • B voorstelt: het gemiddelde indexcijfer van die reeks over de maanden juli 2002 tot en met juni 2003 berekend uit de som van de indexcijfers over de maanden juli 2002 tot en met mei 2003 gepubliceerd in het nummer van het Statistisch Bulletin, waarin het indexcijfer over mei 2003 voor het eerst is gepubliceerd, en het indexcijfer over juni 2003 volgens de reeks met basisjaar 1990 dat wordt berekend door het indexcijfer over juni 2003 volgens de reeks met basisjaar 2000 te vermenigvuldigen met een factor die voorstelt de verhouding van het indexcijfer over de maand mei 2003 volgens de reeks met het basisjaar 1990 tot het indexcijfer over die maand volgens de reeks met het basisjaar 2000.

Artikel VIII

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004, met uitzondering van artikel V dat in werking treedt met ingang van 1 februari 2004.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën

J.G. Wijn

Naar boven