Besluit handboeien buitengewoon opsporingsambtenaar RET 2004

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-08-2007

Besluit van de Minister van Justitie van 19 december 2003, nr. 5262132/503/AJT, houdende aanwijzing tot het gebruik van handboeien door de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van het Gemeentelijk vervoerbedrijf RET te Rotterdam

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelezen het verzoek van de RET Rotterdam van 27 november 2003;

Gezien het advies van de toezichthouder en de direct toezichthouder;

Gelet op:artikel 142, eerste lid, aanhef en onder c, en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 8, zevende lid, en artikel 9, van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. het gemeentelijk vervoerbedrijf RET: het gemeentelijk vervoerbedrijf Rotterdamse Electrische Tram;

  • b. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar in dienstbetrekking werkzaam bij het gemeentelijk vervoerbedrijf RET;

  • c. toezichthouder: de hoofdofficier van justitie in het arrondissement Rotterdam;

  • d. direct toezichthouder: de korpschef van het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2007]

  • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar uitgerust zijn met handboeien van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merk en type.

  • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt uitgerust met handboeien nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het gebruik van en het omgaan met handboeien.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2007]

De directeur van het gemeentelijk vervoerbedrijf RET stelt in overleg met de toezichthouder en de direct toezichthouder op:

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2007]

De directeur van het gemeentelijk vervoerbedrijf RET verstrekt de toezichthouder en de direct toezichthouder overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar alle door hen gewenste informatie en voert zo nodig en desgevraagd periodiek overleg met hen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2007]

De directeur van het gemeentelijk vervoerbedrijf RET gaat in het, op basis van artikel 5 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoersbedrijven 2002, jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, met betrekking tot de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij dit bedrijf aan de Minister van Justitie uit te brengen verslag tevens in op de doeltreffendheid en de effecten van het gebruik van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004 en vervalt met ingang van 1 september 2007.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit handboeien buitengewoon opsporingsambtenaar RET 2004.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 19 december 2003

De

Minister

van Justitie
namens deze:

hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina