Instellingsbesluit Commissie bijzondere euromunten 2004 en 2005

[Regeling vervallen per 31-12-2005.]
Geldend van 03-02-2005 t/m 30-12-2005

Besluit houdende de instelling van een commissie ter advisering over de beeldenaars voor de bijzondere euromunten die in 2004 en 2005 zullen worden uitgegeven (Commissie bijzondere euromunten 2004 en 2005)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 1999;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2005]

Er is een ‘Commissie bijzondere euromunten 2004 en 2005’, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2005]

De Commissie heeft tot taak de Staatssecretaris van Financiën te adviseren omtrent de keuze van de beeldenaars voor de bijzondere euromunten die in 2004 en 2005 zullen worden uitgegeven.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2005]

 • 1 Tot voorzitter van de Commissie, tevens onbezoldigd lid, wordt benoemd de directeur Financiële Markten, dr. B. ter Haar.

 • 2 Als leden van de Commissie worden benoemd:

  • a. ir. M.T. Brouwer;

  • b. de heer H.J. van Houwelingen.

  • c. de heer W. Oorebeek;

  • d. prof. drs. Jw. Schrofer;

  • e. mevrouw drs. M. Zilverberg.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2005]

In het secretariaat van de Commissie wordt voorzien door het Ministerie van Financiën.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2005]

 • 1 Aan de leden van de Commissie wordt een vergoeding toegekend van € 124,79 per bijeenkomst.

 • 2 Aan de leden worden de reiskosten vergoed op basis van eerste klasse-vervoer per trein.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2005]

Dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 18 november 2003.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina