Regeling hulp in bijzondere omstandigheden AWBZ

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 15-01-2004 t/m 31-12-2014

Regeling hulp in bijzondere omstandigheden AWBZ

Het College voor zorgverzekeringen,

Gelet op artikel 20, eerste lid, onder c, en derde en vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Overwegende dat de Regeling Ziekenfondsraad hulp in bijzondere omstandigheden AWBZ met het vervallen van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering per 1 april 2003 is vervallen en dat het wenselijk is dat een nieuwe regeling hulp in bijzondere omstandigheden wordt vastgesteld,

Heeft in zijn vergadering van 18 december 2003 besloten:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De uitkering voor kosten van zorg verleend tijdens wonen of verblijf in het buitenland, bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder b en c, van het besluit, is gelijk aan het bedrag dat krachtens de wettelijke regeling van het land van wonen of verblijf voor rekening van de verzekerde blijft, ingeval in dat land op de desbetreffende zorg recht bestaat krachtens enig door Nederland gesloten verdrag inzake wettelijke ziektekostenverzekering of krachtens de Verordeningen (EEG) 1408/71 en 574/72 dan wel vanwege toepassing van die verordeningen krachtens de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

 • 2 De in het vorige lid bedoelde uitkering is gelijk aan de in rekening gebrachte kosten tot het in het land van wonen of verblijf voor de verleende zorg geldende tarief, en bij het ontbreken van een zodanig tarief tot het bedrag dat aldaar voor de desbetreffende zorg in rekening pleegt te worden gebracht, ingeval:

  • a. die zorg in het land van wonen of verblijf niet is geregeld als prestatie waarop ingevolge of vanwege toepassing van die verdragen en verordeningen aanspraak bestaat;

  • b. die zorg werd ingeroepen in een land waar de verzekerde noch krachtens verdrag noch krachtens of vanwege toepassing van een EG-verordening recht op prestaties heeft;

  • c. de verzekerde aantoont dat hij redelijkerwijs geen gebruik kon maken van een bij verdrag of verordening toekomend recht.

 • 3 Indien de zorg bestaat uit hulp, waarvoor geen tarief geldt of waarvoor geen tarief bestaat dat daarvoor in rekening pleegt te worden gebracht, is de uitkering gelijk aan de in rekening gebrachte kosten, voorzover die gelet op het kostenniveau van de gezondheidszorg in het land van wonen of verblijf aanvaardbaar zijn.

 • 4 Indien het Bijdragebesluit zorg bepaalt dat de verzekerde voor de verleende zorg een bijdrage in de kosten is verschuldigd, wordt deze bijdrage in mindering gebracht op het ingevolge het eerste lid aan hem uit te keren bedrag.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Als andere reden van tijdelijk verblijf in het buitenland bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder c, van het besluit wordt aangemerkt elke andere reden dan uitoefening van een bedrijf of beroep.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De uitkering bedoeld in artikel 20, eerste lid, onder d, van het besluit ter zake van het niet-ingeschreven zijn bij een uitvoeringsorgaan strekt zich slechts uit tot kosten van zorg verleend vanaf het tijdstip waarop de verzekerde ingevolge artikel 17, derde lid, van de wet aan het uitvoeringsorgaan een nominale premie is verschuldigd en voorzover met betrekking tot die zorg voor de verzekerde geen rechten uit enige andere verzekering bestaan.

 • 2 Het uitvoeringsorgaan kan ten gunste van de verzekerde van het in het eerste lid vermelde tijdstip afwijken, indien deze laatste naar het oordeel van het uitvoeringsorgaan aannemelijk maakt dat de vertraging van de aanmelding hem in redelijkheid niet kan worden toegerekend.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Premies betaald ten behoeve van een verzekeringsovereenkomst welke geheel of gedeeltelijk zorg betreft als omschreven in het besluit gelden als kosten van zodanige zorg, voorzover zij geacht kunnen worden op die zorg betrekking te hebben.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze regeling wordt met bijbehorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de eerste dag nadien en werkt terug tot en met 1 april 2003.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling hulp in bijzondere omstandigheden AWBZ.

J.S.J. Hillen

voorzitter

P.C. Hermans

algemeen directeur

Terug naar begin van de pagina