Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingplan 2004)

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Wet van 18 december 2003 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 mede naar aanleiding van het Belastingplan 2004

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de ingevolge het Belastingplan 2004 opgenomen specifieke uitgaven binnen de buitengewone uitgavenregeling van de inkomstenbelasting uit te breiden met eigen bijdragen voor extramurale zorg op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en met farmaceutische hulpmiddelen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën ,

J. G. Wijn

Uitgegeven de negenentwintigste december 2003

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina