Vrijstellingsregeling basispremie Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor oudere werknemers

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 22-08-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2003, nr W&I/IBA/2003/96114, houdende nadere regels met betrekking tot de vrijstelling van de basispremie op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor oudere werknemers

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 99 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien het bij koninklijke boodschap van 1 mei 2003 ingediende voorstel van wet, houdende premievrijstelling bij in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers (Kamerstukken II 2002/2003, 28862) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 december 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina