Regeling landelijke politieopleidingen PO2002

Geraadpleegd op 27-02-2024.
Geldend van 30-06-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met de Minister van Justitie van 18 december 2003 (nr EA2003/77059) houdende aanwijzing van de opleidingen voor de politie, die voor bekostiging ingevolge artikel 27 van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs in aanmerking komen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

In overeenstemming met de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 14, eerste, tweede en vijfde lid, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs;

Besluit:

Artikel 2

 • 1 Door de Politieacademie worden de politieopleidingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder s, onder 1°, van de Politiewet 2012, verzorgd. De volgende opleidingen worden onderscheiden:

  • a. de opleiding ter verkrijging van het diploma Assistent politiemedewerker (niveau 2);

  • b. de opleiding ter verkrijging van het diploma Politiemedewerker (niveau 3);

  • c. de opleiding ter verkrijging van het diploma Allround politiemedewerker (niveau 4);

  • d. de opleiding ter verkrijging van het diploma Politiekundig bachelor (niveau 5);

  • e. de opleiding ter verkrijging van het diploma Politiekundig master (niveau 6);

 • 2 Een diploma als bedoeld in het eerste lid wordt behaald indien de student heeft voldaan aan de kwalificaties van de desbetreffende politieopleiding.

Artikel 3

De eisen waaraan studenten moeten voldoen om in het bezit te komen van een diploma zijn vastgelegd in de kwalificatiestructuur.

Artikel 4

Door de Politieacademie wordt de opleiding, bedoeld in artikel 2c, tweede lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie, verzorgd. Deze specifieke politieopleiding strekt ertoe de student zodanig toe te rusten dat hij als ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, kan worden ingezet in een functie als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de Regeling vaststelling LFNP.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2003.

Artikel 12

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling landelijke politieopleidingen PO2002.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het LSOP en bij de directie Politie, afdeling Onderwijs- en Loopbaanbeleid, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes

Naar boven