Besluit vaststelling vergoeding paspoort paardachtigen (PVV) 2004

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 20-04-2008 t/m 30-06-2009

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 18 december 2003 houdende de vaststelling van de vergoeding die is verschuldigd voor het bij Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004 voorgeschreven paspoort (Besluit vaststelling vergoeding paspoort paardachtigen (PVV) 2004)

De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor het paspoort als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004 is een vergoeding verschuldigd van € 2,15 vermeerderd met een bedrag dat overeenkomt met de werkelijke kosten van de uitgifte van het paspoort door de gemandateerde erkende instellingen en hippische sportorganisaties, als bedoeld in artikel 6 voornoemd en het Besluit houdende mandatering van erkende instellingen en hippische sportorganisaties tot uitgifte van paspoorten voor paardachtigen (PVV) 2004.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling vergoeding paspoort paardachtigen (PVV) 2004.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Zoetermeer, 18 december 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 19 december 2003, nr. TRCJZ/2003/10987.

Terug naar begin van de pagina