Besluit gegevens aanvraagformulier paspoort paardachtigen (PVV) 2004

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 03-01-2004 t/m 30-06-2009

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 18 december 2003 houdende de vaststelling van de gegevens die worden opgenomen in het aanvraagformulier voor het bij Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004 voorgeschreven paspoort (Besluit gegevens aanvraagformulier paspoort paardachtigen (PVV) 2004)

De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 7, vierde lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2004;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevens aanvraagformulier paspoort paardachtigen (PVV) 2004.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Zoetermeer, 18 december 2003

J.J. Ramekers

voorzitter

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 19 december 2003, nr. TRCJZ/2003/10988.

Bijlage bij besluit gegevens aanvraagformulier paspoort paardachtigen (PVV) 2004

[Vervallen per 01-07-2009]

Transpondernummer:

[Vervallen per 01-07-2009]

Transpondernummer:

Gegevens eigenaar

Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode en Woonplaats

Tel. Nr

(Eventueel) lidnummer

Gegevens paardachtigen

Paard/pony* is wel/niet* geregistreerd (* s v p. doorhalen wat niet van toepassing is)

ja, registratienummer:...................................

nee

Stamboeknaam

Sportnaam

Geboortedatum

Levensnummer

Geslacht

hengst

merrie

ruin

Stokmaat

Kleur

Zijn kleur en signalement in overeenstemming met het registratiebewijs?

ja

nee, dan volledig nieuw signalement opnemen.

Kleur

Aftekeningen

Hoofd

RV

LV

LA

RA

Checklist paardenpaspoortconsulent/paardendierenarts

[Vervallen per 01-07-2009]

(aankruisen zodra uitgevoerd)

  • signalement gecontroleerd

  • gecontroleerd op aanwezigheid transponder

  • transponder ingebracht en gecontroleerd

  • kopie (origineel) registratieformulier cq. paspoort ingenomen

  • barcodesticker geplakt op registratieformulieren registratiebewijs

Naam paardenconsulent/paardendierenarts:.................................................................................

Tel. nr :......................................................................................................................................

Datum :......................................................................................................................................

Handtekening :...........................................................................................................................

Handtekening eigenaar :.......................datum: ..........................................................................

Terug naar begin van de pagina