Instellingsregeling Instelling Commissie kwaliteitseisen tolken en vertalers

[Regeling vervallen per 28-07-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.]
Geldend van 01-02-2004 t/m 30-06-2010

Instellingsregeling Instelling Commissie kwaliteitseisen tolken en vertalers

De Minister van Justitie,

Overwegende, dat door politie en openbaar ministerie bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van tolken en vertalers;

Dat het recht van de verdachte op bijstand van een bekwame tolk en een betrouwbare vertaling van belangrijke documenten een fundamenteel recht is;

Dat voor een goed verloop van de asielprocedure borging van de kwaliteit van ingeschakelde tolken en vertalers van belang is;

Dat voor de beroepen van gerechtstolk en -vertaler thans geen gemeenschappelijke normen inzake opleiding en training en eisen voor registratie of erkenning zijn vastgesteld;

Dat derhalve in de praktijk door de politie, openbaar ministerie en gerechten bij de inzet van tolken en vertalers verschillende (minimum) kwaliteitseisen worden gehanteerd;

Dat het gewenst is de kwaliteitseisen voor de inzet van tolken en vertalers binnen het justitiële domein (verder) te ontwikkelen om een kwalitatief goede dienstverlening te kunnen waarborgen en dat met het oog op komende regelgeving bij betrokken actoren behoefte is aan een gemeenschappelijke visie in dit kader;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-07-2010]

 • 1 In te stellen een commissie Kwaliteitseisen tolken en vertalers.

 • 2 De commissie heeft tot taak te onderzoeken welke minimumeisen (competenties) inzake kennis, vaardigheden en attitude aan tolken en vertalers moeten worden gesteld. De commissie oriënteert zich daarbij op:

  • Bestaande regelingen gericht op kwaliteitsbevordering van tolk- en vertaaldiensten bij de gerechten en de Immigratie- en naturalisatiedienst;

  • De in het kader van het Grotius-programma van de Europese Commissie geformuleerde aanbevelingen inzake de selectie, opleiding, beoordeling en erkenning van gerechtstolken en –vertalers;

  • Het door de Stichting instituut voor gerechtstolken en -vertalers (SIGV) en het Kernteam kwaliteitsnormering tolken en vertalers ontwikkelde opleidingsaanbod;

  • De kwaliteitseisen die worden gesteld in de Wet op de beëdigde vertalers.

  • De kwaliteitszorg binnen de branchevereniging van tolken en vertalers.

 • 3 De commissie doet aanbevelingen ten aanzien dat het gewenste systeem van een kwaliteitsborging binnen het justitiële domein. Een essentieel element daarbij betreft de vorming van een kwaliteitsinstituut tolken en vertalers wat is belast met:

  • De instandhouding van een landelijk werkend openbaar kwaliteitsregister voor tolken en vertalers (toelaten en schrappen);

  • Het onderhouden van een stelsel van selectie en toelating tot het register van tolken en vertalers die op grond van het feit dat hun taal in Nederland slechts in beperkt wordt gesproken niet (volledig) aan de reguliere certificeringeisen (kunnen) voldoen;

  • De instandhouding van een klachtenregeling, waarop een ieder die een klacht heeft over de gedraging van een tolk of vertaler, een beroep kan doen;

  • Het onderhouden van een stelsel van visitatie met het oog op kwaliteitsborging.

Artikel 2

[Vervallen per 28-07-2010]

In de commissie hebben zitting:

 • a. lid, tevens voorzitter:

  • mr. A.J.W.M. Jurgens, oud-president van het Gerechtshof Den Bosch;

 • b. als leden:

  • mw. P.A.L. Bosscha Erdbrink-Kuijpers, tolk en vertaalster, op voordracht van de Branchevereniging tolken en vertalers in oprichting;

  • drs. R. van Deemter, als medewerker verbonden aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden, tevens lid van Kernteam kwaliteitsnormering tolken en vertalers;

  • C.J. van Dijk, directeur Project tolken en vertalers van het ministerie van Justitie;

  • mw. mr. C.M.T. Eradus, president van de rechtbank Amsterdam;

  • mr. J.K. Goet, directeur politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • mr. J. Groen, advocaat te Den Haag;

  • drs. J.H.M. von den Hoff, beleidsmedewerker bij de Raad voor rechtsbijstand Den Bosch en beheerder van het Kwaliteitsregister tolken en vertalers;

  • mw. mr. M. Koers-van der Linden, advocaat-generaal ressortparket te Amsterdam;

  • mr. A Krikke, vice-president bij het Gerechtshof te Amsterdam, tevens voorzitter van de Stichting instituut voor gerechtstolken en -vertalers;

  • A. Kruyt, secretaris Stuurgroep Branchevereniging tolken en vertalers in oprichting;

  • Mw. drs. L.H. Punt-Heyning vertaalster, op voordracht van de Branchevereniging tolken en vertalers in oprichting;

  • drs. G. Versluis, plaatsvervangend hoofddirecteur van de Immigratie- en naturalisatiedienst;

  • mr. H.C.S. Warendorf, advocaat en vertaler te Amsterdam;

 • c. lid, tevens (adjunct-)secretaris:

  • mw. drs. L.A. Roelofs, vanuit de Directie toegang rechtsbestel van het ministerie van Justitie werkzaam in het Project Tolken en Vertalers;

  • mw. mr. W.M. Garnier, vanuit de Directie toegang rechtsbestel van het ministerie van Justitie werkzaam in het Project Tolken en Vertalers.

Artikel 4

[Vervallen per 28-07-2010]

De leden van de Commissie Kwaliteitseisen tolken en vertalers ontvangen vacatiegelden op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop voor het ministerie van Justitie geldende bepalingen, waarbij de Commissie als ‘zwaar’ in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt. Daarnaast hebben zij recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 17 december 2003

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina