Tijdelijke subsidieregeling projecten regionale platforms arbeidsmarktbeleid

[Regeling vervallen per 01-10-2005.]
Geldend van 25-03-2004 t/m 30-09-2005

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 17 december 2003, Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid, nr. AAM/ASAM/03/95585 tot het verstrekken van subsidie ter uitvoering van projecten geïnitieerd door regionale platforms arbeidsmarktbeleid (Tijdelijke subsidieregeling projecten regionale platforms arbeidsmarktbeleid)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-10-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. regionaal platform arbeidsmarktbeleid: een regionaal platform arbeidsmarktbeleid, voor de totstandkoming waarvan subsidie is verstrekt op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2001;

 • b. samenwerkingsovereenkomst: een overeenkomst waaruit blijkt welke partijen in het regionaal platform arbeidsmarktbeleid participeren en waarin doel, functies en werkwijze van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid worden beschreven;

 • c. employability: het vermogen om arbeid dat een inkomen genereert te verkrijgen en te behouden;

 • d. aanbodreserve: werklozen en niet-uitkeringsgerechtigden jonger dan 65 jaar;

 • e. duale leertrajecten: trajecten waarbij werken en leren worden gecombineerd;

 • f. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Subsidie projecten

[Vervallen per 01-10-2005]

De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken als bijdrage in de kosten van een op de regionale arbeidsmarkt betrekking hebbend project, gericht op:

 • a. het verbeteren van de employability van de beroepsbevolking,

 • b. het oplossen van knelpunten met betrekking tot de personeelsvoorziening, of

 • c. het bevorderen van de arbeidsparticipatie van aanbodreserve.

Artikel 4. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-10-2005]

 • 2 De subsidie wordt verstrekt aan de subsidieaanvrager.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-10-2005]

 • 1 Bij de subsidieaanvraag wordt overgelegd:

  • a. een projectplan;

  • b. een begroting, onderscheiden naar de partijen die financieel bijdragen aan de bekostiging van het project;

  • c. een door de in het regionaal platform arbeidsmarktbeleid participerende partijen ondertekend document, waaruit blijkt dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente dat de subsidie, bedoeld in artikel 2, aanvraagt daartoe door hen is aangewezen; en

  • d. een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst, indien deze samenwerkingsovereenkomst niet overeenstemt met de samenwerkingsovereenkomst, waarvan laatstelijk een afschrift is overgelegd bij de subsidieaanvraag in het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2001, de Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2002 of de Tijdelijke stimuleringsregeling regionale platforms arbeidsmarktbeleid 2003.

 • 2 Het projectplan bevat een opgave van de startdatum en duur van het project, alsmede een beschrijving van:

  • a. de doelstelling en de achtergronden van het project,

  • b. de te ondernemen activiteiten, de wijze van uitvoering daarvan en de te verwachten resultaten,

  • c. de te bereiken doelgroep en de omvang daarvan,

  • d. de inbreng van de in het regionaal platform arbeidsmarktbeleid participerende partijen, en

  • e.  de eventuele samenwerking met derden en de inhoud van die samenwerking.

 • 3 De minister ontvangt uiterlijk 1 maart 2004 de subsidieaanvraag.

 • 4 Per subsidieaanvrager kunnen ten hoogste twee projecten voor subsidie in aanmerking worden gebracht.

Artikel 6. Aanvullende criteria

[Vervallen per 01-10-2005]

 • 1 Een project komt slechts voor subsidie in aanmerking, indien:

  • a. het project door het regionaal platform arbeidsmarktbeleid is geïnitieerd,

  • b. aan het project ten minste twee van de in het regionaal platform arbeidsmarktbeleid participerende partijen deelnemen,

  • c. het project de grenzen van een gemeente overschrijdt, en

  • d. het project in het kalenderjaar 2004 van start gaat en uiterlijk 31 maart 2005 wordt afgerond.

 • 2 Onverminderd het eerste lid komt een project als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, slechts voor subsidie in aanmerking, indien het project betrekking heeft op:

  • a. het verwerven van startkwalificaties,

  • b. de inzet van duale leertrajecten,

  • c. de erkenning van eerder verworven competenties, of

  • d. het voorkomen van uitval uit het arbeidsproces door scholing.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-10-2005]

Voor subsidie kunnen slechts in aanmerking worden gebracht de volgende noodzakelijke, rechtstreeks aan de voorbereiding, de uitvoering en het beheer van het project toe te rekenen, daadwerkelijk gemaakte en ten laste van de in het project participerende partijen gebleven kosten van:

 • a. personeel,

 • b. exploitatie, of

 • c. overhead.

Artikel 8. Omvang subsidie

[Vervallen per 01-10-2005]

De subsidie bedraagt 50% van de kosten, bedoeld in artikel 7, tot een maximum van € 40.000,– per project.

Artikel 9. Afwijzing subsidie

[Vervallen per 01-10-2005]

Op de subsidieaanvraag wordt in ieder geval afwijzend beslist,

 • a. indien niet wordt voldaan aan artikelen 2, 4, eerste lid, 5 en 6;

 • b. indien gelet op het totaal der toekenningen die hebben plaatsgevonden het subsidieplafond, bedoeld in artikel 3, wordt overschreden;

 • c. indien de kosten van het project naar het oordeel van de minister niet in een redelijke verhouding staan tot de beoogde effecten;

 • d. voor zover ten behoeve van kosten van het project subsidie is verleend uit andere hoofde dan deze regeling, dan wel daarop aanspraak bestaat, met dien verstande dat subsidie op grond van een subsidieregeling die wordt gefinancierd met middelen afkomstig uit het Europees Sociaal Fonds buiten beschouwing wordt gelaten.

Artikel 10. Beschikking subsidieverlening/voorschot

[Vervallen per 01-10-2005]

Indien de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk wordt toegekend zendt de minister aan de subsidieaanvrager een beschikking tot subsidieverlening met een voorschotverlening van 80% van de toegekende subsidie.

Artikel 11. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-10-2005]

De minister stelt de subsidie vast uiterlijk zes maanden na ontvangst van de overeenkomstig paragraaf 4 van de Algemene Regeling SZW-subsidies ingediende verantwoording en de declaratie.

Artikel 12. Evaluatie

[Vervallen per 01-10-2005]

De subsidieontvanger verleent op verzoek van de minister medewerking aan een door de minister ingesteld evaluatieonderzoek, bedoeld om te beoordelen in welke mate de subsidieontvanger bij het uitoefenen van de subsidiabele activiteiten een bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de werking van de regionale arbeidsmarkt.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2005]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004 en vervalt met ingang van 1 oktober 2005.

 • 2 De regeling, zoals die onmiddellijk voor de datum waarop deze vervalt geldt, blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van de subsidie van de minister aan de subsidieontvanger.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling projecten regionale platforms arbeidsmarktbeleid

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina