Regeling vergoedingen en verstrekkingen zakelijk vervoer 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 17 december 2003, nr. SV/F&W/ 2003/96097b tot vaststelling van de Regeling vergoedingen en verstrekkingen zakelijk vervoer 2004

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, vijfde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Besluit:

Artikel 1. Vergoedingen

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Als vergoedingen, die geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van kosten, lasten en afschrijvingen ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, worden aangemerkt vergoedingen voor:

  • a. vervoer, waaronder woon-werkverkeer, indien dat vervoer niet plaatsvindt per taxi, luchtvaartuig, schip of ter beschikking gesteld vervoermiddel, voorzover de vergoeding niet meer bedraagt dan € 0,18 per kilometer;

  • b. openbaar vervoer, voorzover de vergoeding niet meer bedraagt dan de prijs van de vervoersbewijzen voor de per openbaar vervoer afgelegde reisafstand, en indien:

   • 1°. de werknemer de vervoerbewijzen ter vergoeding overhandigt of zo spoedig mogelijk zal overhandigen aan de werkgever; en

   • 2°. de werkgever de vervoerbewijzen per werknemer administreert en voor controle beschikbaar houdt.

 • 2 Het eerste lid, aanhef en onderdeel b, is slechts van toepassing, indien de vergoeding niet in aanmerking wordt genomen als vergoeding als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a.

Artikel 2. Verstrekkingen

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Als verstrekkingen, die geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van kosten en lasten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, worden aangemerkt verstrekkingen, in redelijkheid, ter zake van:

  • a. woon–werkverkeer in de vorm van vervoer vanwege de werkgever;

  • b. parkeergelegenheid bij de plaats van werkzaamheden, tenzij dit parkeergelegenheid in of bij de woning van de werknemer betreft.

 • 2 Onder vervoer vanwege de werkgever wordt verstaan:

  • a. vanwege de werkgever georganiseerd vervoer;

  • b. het reizen per openbaar vervoer op basis van door de werkgever aangeschafte en door hem aan de werknemer verstrekte plaatsbewijzen.

Artikel 3. Intrekking en overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 De bepalingen van de Regeling vergoeding kosten woon–werkverkeer 2001 blijven van kracht ten aanzien van premiebetalingstijdvakken gelegen tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2002.

 • 3 De bepalingen van de regeling Vergoeding kosten woon–werkverkeer 1998 blijven van kracht ten aanzien van premiebetalingstijdvakken die zijn gelegen tussen 1 januari 1998 en 1 januari 2001.

 • 4 De bepalingen van de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juli 1990, nr. 90/3736 (Stcrt. 140) inzake vergoeding kosten woon–werkverkeer blijven van kracht ten aanzien van premiebetalingstijdvakken die zijn geëindigd vóór 1 januari 1998.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen en verstrekkingen zakelijk vervoer 2004.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina