Vaststellingsregeling subsidieplafond Subsidieregeling duurzame bedrijventerreinen

[Regeling vervallen per 25-12-2004.]
Geldend van 31-12-2003 t/m 24-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 december 2003, nr. WJZ 3071552, tot vaststelling van het subsidieplafond, bedoeld in de Subsidieregeling duurzame bedrijventerreinen, voor het jaar 2004

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling duurzame bedrijventerreinen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-12-2004]

Het subsidieplafond voor het in 2004 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling duurzame bedrijventerreinen bedraagt € 0,00.

Artikel 2

[Vervallen per 25-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2003

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina