Wijzigingsregeling Regeling schoonmaakdiensten particulieren

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 17 december 2003, nr. ABG/GA/2003/88087 tot wijziging van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren in verband met de invoering van een model controle- en rapportageprotocol voor de jaren 2003 en 2004 alsmede andere actualiseringen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel II

  • 2 De modellen van de declaratie, de slotdeclaratie, de jaaropgave, de verklaring van de accountant en het controle- en rapportageprotocol, bedoeld in artikel 7 van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren, worden voor het jaar 2004 vervangen door de bij deze regeling behorende modellen.

Artikel III

Deze regeling treedt, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel C, en II, eerste lid, in werking met ingang van 1 januari 2004. De artikelen I, onderdeel C, en II, eerste lid, treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2003.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen, met uitzondering van het controle- en rapportageprotocol voor het jaar 2003 en het controle- en rapportageprotocol voor het 2004, in de Staatscourant worden geplaatst. Het controle- en rapportageprotocol voor het jaar 2003 en het controle- en rapportageprotocol voor het jaar 2004 worden met ingang van 15 januari 2004 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.

Den Haag, 17 december 2003

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina