Wijzigingswet Telecommunicatiewet en Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit [...] regeling toegang tot openbare telecommunicatienetwerken)

[Regeling vervallen per 13-12-2006.]
Geldend van 04-02-2004 t/m 12-12-2006

Wet van 17 december 2003 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit in verband met de invoering van een regeling voor toegang tot openbare telecommunicatienetwerken bestemd voor het bieden van toegang tot internet en een verduidelijking en een verruiming van de regeling voor toegang tot omroepnetwerken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de toegang tot openbare telecommunicatienetwerken geschikt voor het bieden van toegang tot internet te regelen en de bestaande regeling voor toegang tot omroepnetwerken te verduidelijken en te verruimen;

dat het wenselijk is daarbij rekening te houden met het gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 38/2001 door de Raad van de Europese Unie vastgesteld op 17 september 2001 met het oog op de aanneming van richtlijn nr. 2001/.../EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van ... inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) (PbEG C 337) en het gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 36/2001 door de Raad van de Europese Unie vastgesteld op 17 september 2001 met het oog op de aanneming van richtlijn nr. 2001/.../EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van ... inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (toegangsrichtlijn) (PbEG C 337);

dat, met het oog op het voorgaande, het wenselijk is de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IVa

[Vervallen per 13-12-2006]

  • 1 Om te verzekeren dat het college zo spoedig mogelijk na het tijdstip van inwerkingtreding van de regels ter uitvoering van Richtlijn nr. 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) en de daarmee samenhangende richtlijnen kan komen tot de daarin vereiste bepaling en onderzoek van een of meer relevante markten in de elektronische communicatiesector kan het college reeds voor dit tijdstip de daartoe benodigde informatie verzamelen en analyseren.

  • 2 Een ieder verstrekt op verzoek van het college die informatie die het college redelijkerwijs nodig heeft bij de uitoefening van de in het eerste lid genoemde bevoegdheid.

Artikel IVc

[Vervallen per 13-12-2006]

Aanbieders van vaste openbare telefoonnetwerken die op 24 juli 2003 een op grond van artikel 6.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet aangewezen aanbieder zijn, blijven tot het tijdstip dat het bij koninklijke boodschap van 15 april 2003 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, (Kamerstukken II, 2002/03, 28 851), nadat het tot wet is verheven in werking treedt, een aangemelde exploitant als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van verordening (EG) nr. 2887/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 december 2000 inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk (PbEG L 336/4).

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 17 december 2003

Beatrix

De Minister van Economische Zaken ,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de zevenentwintigste januari 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina