Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen 2003

Geldend van 01-05-2004 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december 2003, AGT2003-2237N, houdende bepalingen ter zake van schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk (Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen 2003)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. schuldregister: een register van leningen ten laste van de Staat der Nederlanden, waarin de uit die leningen voortvloeiende schulden aan rechthebbenden worden ingeschreven;

 • b. Agentschap: het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam.

Artikel 2

 • 1 De aflossing van een in een schuldregister ingeschreven schuld geschiedt overeenkomstig de voorwaarden van de lening, waaruit de schuld voortvloeit.

 • 2 Een aflossing wordt betaald door overboeking van het verschuldigde bedrag op één door de rechthebbende opgegeven rekening, die bestemd is voor girale betaling.

Artikel 3

 • 1 De rente wordt overeenkomstig de voorwaarden van de desbetreffende lening vastgesteld op basis van het saldo van de ingeschreven schuld direct voorafgaand aan de renteverschijndag.

 • 2 Rente wordt betaald onder aftrek van de in artikel 5 genoemde kosten door overboeking op de in artikel 2 genoemde rekening.

Artikel 4

Alle handelingen met betrekking tot aflossing en mutaties van de ingeschreven schulden kunnen uitsluitend geschieden in bedragen van de kleinst verhandelbare eenheid van die schuld of een veelvoud daarvan.

Artikel 5

 • 1 Over elke inschrijving zijn op de verschijndagen van de rente aan het Agentschap kosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend over de op basis van artikel 3, eerste lid, vastgestelde rente en belopen:

  • -

   1,2% over het bedrag van de rente, voor zover dit bedrag € 4.500,– niet te boven gaat;

  • -

   0,12% over het bedrag van de rente, voor zover dit bedrag € 4.500,– overschrijdt en € 9.000,– niet te boven gaat;

  • -

   0% over het bedrag van de rente voor zover dit bedrag € 9.000,– overschrijdt.

 • 2 De in het eerste lid genoemde kosten worden op de te betalen rentebedragen in mindering gebracht.

Artikel 6

 • 1 Een houder van een schuldbewijs van een lening ten laste van de Staat der Nederlanden kan dit schuldbewijs kosteloos doen omzetten in een inschrijving in het schuldregister in bedragen van de kleinst verhandelbare eenheid of veelvouden daarvan.

 • 2 De omzetting is onderworpen aan de voorschriften die gelden voor de verhandeling van effecten.

 • 3 De aanvraag tot omzetting van een schuldbewijs wordt ingediend bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Necigef) tegen inlevering van het desbetreffende schuldbewijs.

 • 4 Wegens inschrijving in het schuldregister wordt geen schuldbewijs verstrekt dat aan toonder luidt.

Artikel 7

De waarde van een ingeschreven schuld, berekend naar de slotkoers van de laatste dag van het kalenderjaar, de in het kalenderjaar gegenereerde rente, de naam, het woonadres, de geboortedatum, alsmede het in artikel 2, derde lid, onderdeel j, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bedoelde sociaal-fiscaal nummer van de rechthebbende worden jaarlijks aan de Belastingdienst verstrekt.

Artikel 8

De Agent van het Ministerie van Financiën kan ter uitvoering van de taak, hem opgedragen bij artikel 1 van de Wet van 30 november 1949, houdende regelen nopens het beheer van schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk (Stb. J 529), nadere regels omtrent de inrichting en het beheer van de schuldregisters stellen.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de vierde kalendermaand na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen 2003’.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina