Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs)

Geldend van 01-08-2004 t/m heden

Wet van 17 december 2003 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, met het oog op deregulering en vereenvoudiging van regelgeving, wenselijk is in het primair onderwijs een aantal specifieke budgetten samen te voegen tot een schoolbudget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid en mogelijk te maken dat schoolbesturen op beperkte schaal praktijkervaring op doen met vrijere bestedingsmogelijkheden, en dat het voorts wenselijk is in het voortgezet onderwijs de oormerking van de bekostiging voor nascholing van het personeel te schrappen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VI

De wijzigingen, opgenomen in de artikelen I, II en III, zijn voor de eerste maal van toepassing op het schooljaar 2001/2002, met uitzondering van de wijzigingen, bedoeld in de artikelen I, onderdeel B, en II, onderdeel B, en met uitzondering van de wijzigingen, bedoeld in artikel I, onderdelen I voor zover betrekking hebbend op artikel 148, eerste lid, Ia en J, zesde lid, en de wijzigingen, bedoeld in artikel II, onderdelen I voor zover betrekking hebbend op artikel 143, eerste lid, Ia en J, zesde lid.

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

  • 2 Op geschillen die op grond van de ingevolge deze wet gewijzigde of vervallen artikelen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals die artikelen luidden op de dag voor de ingangsdatum van de wijzigingen ingevolge deze wet, op die datum in bezwaar of beroep aanhangig zijn of na die datum binnen de bezwaar- of beroepstermijn aanhangig zijn gemaakt, blijven de op die datum geldende regelingen van toepassing. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op de bevoegdheid tot het intrekken en vervangen van besluiten die tot de aldaar bedoelde geschillen hebben geleid.

Artikel X

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 17 december 2003

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

C. P. Veerman

Uitgegeven de tweeëntwintigste januari 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina